Processen ved udpegning af medlemmer

1. Når skolen har besluttet at oprette et lokalt uddannelsesudvalg på AMU-området, meddeler skolen beslutning samt – om muligt – forslag til sammensætning til Uddannelsesnævnet.

2. Uddannelsesnævnet indstiller sammensætningen af det lokale uddannelsesudvalg til HAKL på baggrund af de fælles kompetencebeskrivelser, skolen er godkendt til at udbyde og aktivitetsfordelingen på skolen. Det er HAKL, der træffer beslutning om sammensætningen af udvalget.

3. Uddannelsesnævnet anmoder herefter de udpegningsberettigede organisationer om udpegning af medlemmer.

4. Organisationen meddeler udpegningen til Uddannelsesnævnet, som derefter ajourfører registret og underretter skolen om udpegningen og udvalgets øjeblikkelige sammensætning.

5. Ved vakante pladser og når et medlem udtræder, giver skolen Uddannelsesnævnet besked. Uddannelsesnævnet anmoder herefter den pågældende organisation om udpegning. Hvis organisationen selv er bekendt med vakante pladser udpeges ny repræsentant, og udpegningen meddeles Uddannelsesnævnet, som underretter skolen vedlagt en udskrift over det lokale uddannelsesudvalgs sammensætning.

Oversigten over vakante pladser i LUU er tilgængelig for udvalgsmedlemmer og kræver log-ind.