Nedsættelse af udvalg for EUD

Skolerne skal, ifølge Erhvervsuddannelseslovens § 40, nedsætte et eller flere lokale uddannelsesudvalg (LUU), der tilsammen skal dække de erhvervsuddannelser, som skolen er godkendt til at udbyde.

Et udvalg kan dække en eller flere uddannelser inden for erhvervsuddannelserne, arbejdsmarkedsuddannelserne eller bege områder.

For et LUU på det merkantile område, samt FUTKA og Fitness, skal repræsenterer af organisationer med sæde i de relevante faglige udvalg udgøre et flertal i uddannelsesudvalget. Repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer skal være ligeligt repræsenteret. Øvrige medlemmer af udvalget udpeges af skolen. Alle medlemmer skal så vidt muligt have tilknytning til det geografiske udbudsområde.

Institutionen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget, og skolen har 2 repræsentanter med status af tilforordnede. En repræsentant fra kommunalbestyrelsen kan tilforordnes udvalget.

Medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg er normalt udpeget for en 4-årig periode og følger den kommunale valgperiode.