HAKL-dialogmøde om visioner for AMU

Den 13. december 2017 var HAKL vært for det årlige dialogmøde, hvor formandskabet mødte kursuschefer og medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg. I år blev det afholdt på Niels Brock. 

Hvordan kommer fremtidens AMU til at se ud?

Kursuschefer, LUU-medlemmer og formandskabet drøftede, hvordan et moderniseret AMU med færre kurser kommer til at virke på baggrund af den nyligt indgående VEU-trepartsaftale.

Trepartsaftalen lægger op til at efteruddannelsesudvalgene i 2018 skal:

  • Gennemgå og vurdere deres AMU-kurser i 2018 med henblik på at beslutte, om kurser med lav aktivitet kan nedlægges eller sammenlægges, eller evt. bør afkortes
  • Hvorvidt nogle kurser skal opdeles i selvstændige delmål, der kan udbydes og sammensættes fleksibelt efter behov
  • Udarbejde test og prøver til kurser med en aktivitet over 0,5 årselever fra 2. halvår 2016 - 1. halvår 2017

HAKL kommer til at spørge skolerne om kurser med lav aktivitet skal opretholdes, og i givet fald hvad der skal til for at få mere aktivitet på dem i 2018.

Der var fra nogle skoler ønske om at testene blev integreret i undervisningen undervejs og ikke kun var en afsluttende test/prøve med bedømmelse.

HAKL vil som udgangspunkt udforme testene, så de kan besvares digitalt. 

Se formandskabets oplæg og Niels Brock´s oplæg om digitalisering.

Hjemmesiden under Skoler er opdateret med et menupunkt om VEU-trepartsaftalen 2017, med særlig fokus på de emner, der involverer HAKL og skolerne. Denne side vil løbende blive opdateret, så skolerne kan følge arbejdet i HAKL med kursusgennemgangen, test og prøver mv.