Eventkoordinator pr. 1. august 2020

Ændringerne i eventkoordinatoruddannelsen omhandler justering af specialefag på under 1 uge, der enten er nedlagt eller sammenlagt med andre fag som følge af aftalen fra 2018 om ”Fra folkeskole til faglært” omfattede en forenkling af beskrivelsessystemet, og der medfører, at alle specialefag på hovedforløbene fremover skal have en vejledende undervisningstid på mindst en uge.

Det nye specialefag er et fagfaglig praktisk fag af en uges varighed, der handler om “Planlægning af teknik og bespisning ved events”.

Læs udkastet til uddannelsesordningen på https://www.uddannelsesnaevnet.dk/skoler/horinger