Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 detailhandelsuddannelsen

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder pr. den 1. august 2022 seks kompetenceområder, henholdsvis handelsregning, salg og service, kommunikation, forretningsforståelse, databehandling og optimering af arbejdsprocesser. De fem første kompetenceområder er gengangere fra tidligere – det sjette, optimering af arbejdsprocesser - er tilføjet som en tværgående kompetence, der opnås gennem kombination af viden og kompetencer fra de øvrige områder. Målene i de uddannelsesspecifikke fag på detail og handel er fortsat identiske for at sikre eleven skiftekompetence efter GF2. I tilrettelæggelsen af undervisningen skal skolen tage højde for, at eleven arbejder med begreber og metoder særlig relevant for detailhandelsbranchen.

Kompetenceområdet handelsregning skal som hidtil gøre eleven i stand til at fortage grundlæggende kalkulationer anvendt i detailhandlen og med udgangspunkt heri evaluere forskellige tiltag.

Kompetenceområdet salg og service skal give eleven indblik i forskellige metoder og værktøjer til at planlægge og udføre salgs- og serviceopgaver i detailhandelsvirksomheden.

Kompetenceområdet kommunikation lærer eleven at præsentere og formidle viden til forskellige målgrupper og at tilpasse kommunikationen til forskellige kommunikationskanaler og -strategier.

Kompetenceområdet forretningsforståelse skal give eleven en forståelse af, hvordan detailhandelsvirksomheden fungerer og arbejder, herunder hvordan virksomheden skaber værdi og hvilke faktorer, der påvirker forretningen, så eleven kan deltage til udførelsen af detailhandelsvirksomhedens daglige opgaver.

Kompetenceområdet databehandling har fokus på at lære eleven, hvordan data indsamles, behandles og analyseres i detailhandelsvirksomheder til udførelse af dagligt forekommende opgaver.

De nye mål fremgår af § 3 i den nye bekendtgørelse om detailhandelsuddannelsen med specialer.