Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 tandklinikassistentuddannelsen

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder pr. den 1. august 2022 følgende kompetenceområder, som er gengangere fra tidligere:

  • Kommunikation og etik
  • Simple tandbehandlinger
  • Dokumentation og vedligeholdelse

Kompetenceområdet kommunikation og etik skal som hidtil gøre eleven i stand til at kommunikere med tandklinikkens brugere på baggrund af viden om kommunikationsformer og kommunikationsmetoder, der er afpasset modtageren. Eleven kan medvirke ved patientinformation om behandlinger på baggrund af basal viden om sundhedspsykologi og sundhedspædagogik, samt medvirke til konfliktløsning og konfliktforebyggelse i arbejdet med patienter, kolleger og samarbejdspartnere på baggrund af basal viden om psykologi. Eleven kan desuden planlægge og yde service for tandklinikkens brugere med fokus på kvalitet og etik i samarbejde med andre, samt anvende digitale redskaber til administration og kommunikation med myndigheder og klinikkens samarbejdspartnere

Kompetenceområdet simple tandbehandlinger skal gøre eleven i stand til at planlægge, koordinere og gennemføre en optimal procedure for klinisk hygiejne så smitterisici over for personale og brugere elimineres mest muligt, samt tilrettelægge simple tandbehandlinger selvstændigt og assistere på baggrund af viden om tandmorfologi og forebyggelse af tandsygdomme.

Endelig skal kompetenceområdet dokumentation og vedligeholdelse sikre, at eleven kan søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser om ergonomi for at indrette udvalgte områder på tandklinikken optimalt. Eleven kan klargøre til optagelse af intraorale røntgenoptagelser selvstændigt, samt overholde regler for strålebeskyttelse. Eleven kan efterbehandle og journalisere røntgenbilleder selvstændigt samt dokumentere den lovpligtige konstanskontrol, samt pleje og vedligeholde klinikkens instrumenter og apparaturer, herunder foretage sterilisation og udføre sporeprøver efter instruktion.

De nye mål fremgår af § 3 i den nye bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent.