Ny analyse giver mere viden om frafald på merkantile uddannelser

En ny analyse viser at frafaldet på de tre merkantile uddannelser: Kontoruddannelsen, handelsuddannelsen samt detailhandelsuddannelsen primært sker under grundforløbene.

Når en elev på en merkantil uddannelse falder fra, så sker det i 78 procent af tilfældene inden eleven er begyndt på et hovedforløb og for manges vedkommende indenfor ganske få måneder på uddannelsen.

Det drejer sig om hele 62 procent. Derefter falder yderligere 16 procent fra under eller lige efter kompetenceforløbet. Analysen viser samtidig, at det samlede frafald hos de tre uddannelser ligger på henholdsvis: 54 procent for handelsuddannelsen, 45 procent for detailhandelsuddannelsen og 40 procent for kontoruddannelsen.

Det viser en stor frafaldsanalyse bestilt af Det faglige Udvalg for Kontoruddan­nelser, Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen og Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og gennemført af Lead Agency sammen med Is it a Bird og /KL. 7.

Bureauerne har fået til opgave at undersøge frafaldsårsagerne på de tre uddannelsesretninger. Man er her nået frem til, at frafaldet kan kategoriseres under fem hovedtemaer, hvor man identificerer og udfolder de en række faktorer og situationer, som forårsager og påvirker frafald.

For det er ikke ny viden, at eleverne falder undervejs på uddannelserne. Men som noget nyt, så giver den omfattende analyse ny viden til alle udvalg om, hvad det er, som ligger bag, når en elev vælger at forlade en af de tre uddannelser. Hvad enten det så er under grundforløbene eller senere.

Den viden kan man nu tage med ind i sit fremadrettede arbejde for at styrke uddannelserne og dermed sænke frafaldet fremadrettet.

På tværs af de tre uddannelsesretninger det store frafald under grundforløbene. Her oplever mange elever et naturligt stop og derfor en mulighed for at skifte spor eller droppe ud af uddannelsen.

Når man spørger eleverne om årsagen til frafaldet i de enkelte forløb, er der forskellige grunde for at stoppe med uddannelsen. Undervejs på grundforløb 1 går frafaldet – og overvejel­serne om det – primært på det sociale aspekt med ven­ner og relationer. Men også overvejelser om det faglige niveau – hvor eleverne ikke følte, at de lærte noget – er særligt tydeligt på uddannelsernes første forløb. Desuden er den mest udbredte årsag til at stoppe på grundforløb 1 og 2, at eleverne troede, at uddannel­sen ville være noget andet, end den viste sig at være. Og i interviews angiver flere netop en manglende erhvervsrettet undervisning som fra­faldsårsag. Dette kan også være en af forklaringerne på, hvorfor 59 procent af frafaldseleverne vælger at skifte til en anden uddannelse. Enten direkte eller efter en kortere eller længere pause.

Alle tre analyser er blevet forelagt for medlemmerne af de tre faglige udvalg, som har bestilt analyserne, og de arbejder nu på, hvordan man, med analyserne i hånden, kan forbedre uddannelserne og forhåbentlig nedbringe frafaldet.

Du kan læse de tre analyser for henholdsvis detailhandelsuddannelsen, handelsuddannelsen og kontoruddannelsen ved at klikke på linkene. Du kan også finde en forkortet udgave al de enkelte rapporter her: detail, handel, kontor.

Om undersøgelsen:

  • Lead Agency har gennemgået mere end 100.000 uddannelsesforløb.
  • Derudover har man fået svar på en spørgeskemaundersøgelse fra 1.040 elever.
  • 49 etnografiske dybdeinterviews er der foretaget.
  • Analyserne er gennemført som et blandt flere AUB-projekter under Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar.

frafaldtidspunkt