Igangværende analyser og projekter

Analyse af FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter, HAKL

Der har de seneste år været et markant fald på aktiviteten på kurserne inden for FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter, og i forbindelse med kursusgennemgangen er mange kurser nedlagt og flere er ved at blive opdateret. Med henblik på at få viden om brancheudviklingen og den samlede målgruppes arbejdsfunktioner for hele bredden af FKB 2282 skal analysens resultat være en konkret vurdering af, om og hvor den nuværende kursusportefølje bør justeres og evt. suppleres med nye kurser for at imødekomme virksomheder og medarbejderes behov fremadrettet.

Der er derfor behov for at se nærmere på målgruppens størrelse, uddannelsesbaggrund og jobfunktioner kombineret med trends og kompetenceudviklingsbehov i branchen fremadrettet.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.

Analyse af jobområdet og kompetencebehov inden for FKB 2268 IKT-administration, HAKL

I takt med at it-teknologien bliver mere brugervenlig og gør flere administrative opgaver og arbejdsgange mere automatiserede og lettere at udføre for den enkelte medarbejder, er det relevant at undersøge, hvilke arbejdsfunktioner og kompetencebehov der er for administrative medarbejdere, der kan håndtere mere specialiserede it-funktioner. Det vil også være relevant at inddrage evt. udvikling af it-specialefag på EUD Administration.

Formålet med analysen er at kunne opdatere og justere beskrivelsen af jobområdet og kurserne i FKB 2268 IKT-administration til de arbejdsfunktioner og kompetencebehov, der måtte være fremadrettet for målgruppen i AMU.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.

Analyse inden for FKB Administrative funktioner i HR, HAKL

Formålet er at kunne justere kursusbehovet i FKB 2285 Administrative funktioner i HR fremadrettet i forhold til de arbejdsfunktioner og kompetenceudviklingsbehov, som målgruppen i AMU har inden for dette område. Det skal ske ved en afdækning af, hvilke tilbud der findes på videregående uddannelses-niveau inden for HR-administration for nærmere at vurdere, hvorvidt kompetencerne hentes fra dette niveau i stedet for AMU, og hvilken form for efter-/videreuddannelser virksomheder og medarbejdere bruger.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.

Analyse: Understøttelse af nye fleksible muligheder på AMU-området, HAKL

Gennem projektet udarbejdes der løsninger, der imødekommer medarbejdernes og virksomhedernes behov for kompetencer på højere niveauer igennem kombination af AMU med elementer fra andre uddannelsesområder, f.eks. akademiuddannelser. I projektet skal der derfor i samarbejde mellem er-hvervsskoler, akademier og evt. virksomheder udvikles forløb med elementer fra både AMU og akade-miuddannelser, der bygger ovenpå allerede gennemførte AMU-uddannelser på NQF niv. 5, samt identi-ficeres AMU-uddannelser, der med fordel kan gennemføres før et givet forløb på akademiuddannelses-området påbegyndes.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.

Analyse- og udviklingsprojekt inden for convenience i FKB 2265 Detailhandel, HAKL

Kursusgennemgangen i HAKL i 2018 har vist, at kurserne om fødevarer og convenience i FKB Detail-handel har lav aktivitet til trods for at salget af convenience food er i vækst. Derfor vil HAKL gerne have kortlagt og beskrevet arbejdsfunktioner og kompetencebehov inden for fødevarer og convenience i detailhandlen nærmere. Formålet er at opdatere kursusområdet til målgrup-pen og virksomhedernes behov. Kursusområdet i AMU bør endvidere samtænkes med det ny EUD-speciale i convenience med henblik på, at beskæftigede i branchen via AMU får samme muligheder for at erhverve kompetencer i convenience som de unge på EUD.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.

Analyse og udvikling af kurser på tværs af FKB til en bredere målgruppe, HAKL

Baggrunden for undersøgelsen er VEU-trepartsaftalen fra oktober 2017. Her fremgår det, at parterne er enige om at skabe et moderniseret AMU-program med færre og bredere kurser. Derfor har efteruddannelsesudvalgene fået til opgave at gennemgå kursusporteføljen i 2018.

Formålet med projektet er at få afdækket, hvor der evt. er overlap mellem kurser på tværs af efterud-dannelsesudvalgenes FKB og derefter udpege nogle kursusområder, fx konflikthåndtering, der kan ar-bejdes videre med. Der opstilles og beskrives en eller flere modeller for sammenlægning og revision af kurser for en bredere målgruppe. Den eller de valgte modeller danner dernæst baggrund for den sam-menlægning af eksisterende kurser til nye kurser med et mere generisk indhold til en bredere målgrup-pe. Projektet gennemføres i et bredt samarbejde med alle efteruddannelsesudvalg på AMU-området, der har ønsket at deltage.

Deltagende efteruddannelsesudvalg: SUS, TUR, KHRU, ETIE og HAKL.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.