Igangværende analyser og projekter


Analyse af digitale læringsformer og -metoder på tværs af FKB

Formålet med analysen er at afdække, hvordan forskellige digitale læringsformer og metoder udfoldes og influerer på kursisternes udbytte på tværs af efteruddannelsesudvalgenes FKB'er. Analysen munder ud i en række anbefalinger til optimering af digital læring, og hvis muligt identificeres og beskrives 'good practice' eksempler, der kan implementeres på tværs af fagområder.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2021-22.

Afdækning af behov og udvikling af kursusforløb i bæredygtig ledelse på AMU

Analysen skal kortlægge, i hvilket omfang ledere i AMU-målgruppen føler sig klædt på til at udøve bæredygtig ledelse og om uddannelseselementer skal integreres i eksisterende AMU-forløb, udvikles som selvstændige forløb eller begge dele. Bæredygtig ledelse vil sige, at man arbejder med FN’s verdensmål, og bæredygtig ledelse defineres derfor bredt - fra ledelse af medarbejdere, så de trives og yder deres bedste, til ledelse af grøn omstilling i den enkelte virksomheds produktion.

Formålet med undersøgelsen er i forlængelse heraf at undersøge, hvilken betydning bæredygtig ledelse og grøn omstilling (fx at nedbringe udledningen af drivhusgasser) har for kravene til ledelseskompetencer for ledere i AMU-målgruppen.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres 2021-22.

Analyse og afdækning af bæredygtighed i efteruddannelse på HAKLs område

Projektet skal afdække, hvordan de merkantile arbejdsfunktioner og kompetencekrav påvirkes af bæredygtighed og ændrede forretningsmodeller, og hvorvidt efteruddannelse kan ske inden for den eksisterende kursusstruktur eller kræver helt nye kompetencer og dermed også nye AMU-kursusforløb. Kursusforslag fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) skal indgå i vurderingen af behovet for nye kompetencer og kvalificeres. Dertil skal det undersøges hvordan eksisterende og nye kurser kan indgå som trædesten i akademi- og diplommoduler inden for bæredygtighed.

Analyseprojekt er bevilget og skal udføres i 2021-22.

Udvikling i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI

HAKL ønsker at undersøge, hvordan faglærte og ufaglærte ansattes arbejdsfunktioner inden for det merkantile område konkret brydes op og ændres, fordi 1) dele automatiseres eller deres arbejdsfunktioner ændres eller 2) hvis deres kolleger helt eller delvist erstattes med en automatiseret proces.

Undersøgelsen omfatter udviklingen for blandt andet privatansatte salgsmedarbejdere, indkøbsassistenter, logistikassistenter, speditionsassistenter, administrative medarbejdere i kundekontaktfunktioner eller back-office funktioner i private virksomheder m.fl. og administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger, dvs. inden for 5 FKB’ere under HAKL.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres 2021-22.

Bæredygtighed – udvikling af kompetenceudbud i bæredygtighed for HAKLs målgrupper

Projektet er en opfølgning på HAKLs analyse og afdækning af behovet for bæredygtighed i efteruddannelse på HAKLs område fra UUL 2020 – 2022, hvor der blev identificeret egentlige hovedoverskrifter på de emneområder, hvor der er et kompetencebehov. I dette projekt skal der arbejdes videre med at omsætte de afdækkede kompetencebehov i konkrete efteruddannelsestilbud. På den måde kan HAKL komme nærmere sit mål om at kunne understøtte udviklingen med bæredygtighed og grøn omstilling i både private og offentlige virksomheder gennem et relevant udbud af efteruddannelse inden for salg, indkøb, handel, logistik, økonomi og administration.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2022-23.

Evaluering og afdækning af digitale undervisningsmaterialer (mikrolæring) til fjernundervisning m.m. samt udvikling af nye digitale undervisningsmaterialer på det merkantile område

Projektet er opdelt i to dele, hvor den ene del handler om at evaluere og følge op på HAKLs projekt om udvikling af mikrolæring og den anden del handler om at udvikle yderligere interaktive praksisorienterede digitale undervisningsmaterialer, som er målrettet de behov der afdækkes til materialerne i projektets del 1.

HAKLs formål med projektet er fortsat at udvikle og målrette digitalt undervisningsmaterialet til målgruppen med hjælp fra private leverandører, der har digital didaktik og læring som deres kernekompetence og som i et samarbejde med undervisere og AMU-udbydere kan udfordre og løfte kvaliteten af digital interaktiv praksisorienteret læring på det merkantile AMU-område.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2022-23.

Udvikling af uddannelsesforløb inden for AMU til akademimoduler

Projektet følger op på HAKL-projektet: Understøttelse af nye fleksible muligheder på AMU-området, projekt nr. 140810. UUL-pulje 2019 – 2021.

Formålet med dette projekt er at udvikle AMU til akademimoduler inden for følgende områder: FKB Administration, FKB Handel og logistik og FKB Viden- og forretningsservice.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2022-23.

Analyse- og udviklingsprojekt inden for convenience i FKB 2265 Detailhandel

Convenience- og fødevareområdet er et smalt brancheområde inden for detailhandel, der er i vækst.

Formålet med projektet er, at målgruppens arbejdsfunktioner og kompetencebehov inden for fødevarer og convenience afdækkes og analyseres med henblik på at opdatere og evt. udbygge kursusområdet i overensstemmelse med målgruppen og virksomhedernes behov.

Afdækningen skal samtænke kursusområdet i AMU med det ny EUD-speciale i convenience, så beskæftigede i branchen via AMU får samme muligheder for at erhverve kompetencerne, som de unge på EUD.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2022-23.