Kortlægning af fremtidige kompetencebehov i relation til den grønne omstilling på erhvervsuddannelserne inden for detail, handel og kontor

De faglige Udvalg inden for Detailhandelsuddannelser, Handelsuddannelsen og Kontoruddannelser er bevilget et tilskud på 2 mio. kr. gennem aftale af 2. november 2021 mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2021. Midlerne skal anvendes til at understøtte arbejdet i de faglige udvalg med kortlægning og fremtidssikring af erhvervsuddannelserne i forhold til den grønne omstilling og bæredygtighed.

Se kildebilledet

De faglige udvalg har gennemført en større kvantitativ undersøgelse og identificeret kompetencebehov, udfordringer og mulige løsninger til yderligere implementering af grøn omstilling og bæredygtighed på de 3 merkantile erhvervsuddannelser. Den kvantitative afdækning er gennemført i virksomheder, hos aktører på skoler samt på læresteder for at afdække, hvilke kompetencer, arbejdsopgaver og jobfunktioner der fremover kan understøtte den grønne omstilling i virksomhederne.

Der er fremstillet følgende delrapporter på hver af det tre erhvervsuddannelser:

Desk research og kvantitativ skriftlig undersøgelse i branchens virksomheder

Desk research som afdækker - hvilken opmærksomhed de merkantile erhvervsuddannelser har i den politiske og akademiske debat samt i litteratur og forskning i dialogen om bæredygtighed og grøn omstilling. Rapporten indeholder desuden resultatet af en kvantitativ undersøgelse i 1382 virksomheder af, hvad status er i virksomhederne i dag i forhold til grøn omstilling på det merkantile område, hvilke arbejdsopgaver de ser i fremtiden og hvilke udfordringer og kompetencebehov der fremover forventes på de 3 uddannelsesområder detail, handel og kontor.

Undersøgelse blandt uddannelsens hovedforløbsskoler

Analyseresultater fra spørgeskemaundersøgelse med svar fra 16 hovedforløbsskoler samt 12 fokusgruppeinterviews blandt hovedforløbsskoler, der udbyder de merkantile erhvervsuddannelser. Undersøgelsen har fokus på, hvordan skolerne arbejder med implementering af grøn omstilling på henholdsvis erhvervsuddannelsen inden for detail, handel og kontor samt hvor de ser muligheder, udfordringer og konkrete forslag til tiltag på de 3 uddannelsesområder.

Skriftlig survey om fremtidige kompetencebehov uddannelsens lærepladser

Indeholder analyse af skriftlig survey fra 473 lærepladser på de 3 uddannelsesområder. Hvor lærepladserne har svaret på - Hvilke grønne omstillingsindsatser de arbejder med aktuelt, hvilke de forestiller sig at arbejde med i fremtiden samt hvilket behov for kompetencer elever på de 3 uddannelsesområder detail, handel og kontor, skal råde over.

Idékatalog

På baggrund af kortlægningen er opstillet en række tiltag, som kan inspirere til ændringer af og tilpasninger til undervisningen på de 3 merkantile erhvervsuddannelser ift. inkorporering af grøn omstilling. Tiltagene er inddelt efter hvilke aktører, der kan iværksætte dem, som eks. de faglige udvalg, hovedforløbsskolerne eller videnscentrene

Resultatet er kortlægningen hvert af de 3 uddannelsesområder finder du nedenfor.

Detailhandelsuddannelsen:

Desk research og kvantitativ skriftlig undersøgelse i branchens virksomheder

Undersøgelse blandt hovedforløbsskoler

Skriftlig survey om fremtidige kompetencebehov uddannelsens lærepladser

Idekatalog 

Handelsuddannelsen:

Desk research og kvantitativ skriftlig undersøgelse i branchens virksomheder

Undersøgelse blandt hovedforløbsskoler

Skriftlig survey om fremtidige kompetencebehov uddannelsens lærepladser

Idekatalog 

Kontoruddannelsen:

Desk research og kvantitativ skriftlig undersøgelse i branchens virksomheder

Undersøgelse blandt hovedforløbsskoler

Skriftlig survey om fremtidige kompetencebehov uddannelsens lærepladser

Idekatalog