Igangværende analyser og projekter

Afdækning og udvikling af digitale læringsforløb (mikrolæring)

Dette projekt har til formål at udvikle og afprøve mikrolæringselementer. Mikrolæringselementerne kan supplere digitale læringsforløb samt give mulighed for at kompetenceudviklingen i højere grad integreres i praksislæringen på arbejdspladserne. På den måde kan deltagernes og virksomheders behov for kompetenceudvikling imødekommes nemt, fleksibelt og praksisnært. For kursusudbyderne kan materialet integreres som en del af undervisningen i AMU.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2020-21.

Analyse af digitale læringsformer og -metoder på tværs af FKB

Formålet med analysen er at afdække, hvordan forskellige digitale læringsformer og metoder udfoldes og influerer på kursisternes udbytte på tværs af efteruddannelsesudvalgenes FKB'er. Analysen munder ud i en række anbefalinger til optimering af digital læring, og hvis muligt identificeres og beskrives 'good practice' eksempler, der kan implementeres på tværs af fagområder.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2021-22.

Afdækning af behov og udvikling af kursusforløb i bæredygtig ledelse på AMU

Analysen skal kortlægge, i hvilket omfang ledere i AMU-målgruppen føler sig klædt på til at udøve bæredygtig ledelse og om uddannelseselementer skal integreres i eksisterende AMU-forløb, udvikles som selvstændige forløb eller begge dele. Bæredygtig ledelse vil sige, at man arbejder med FN’s verdensmål, og bæredygtig ledelse defineres derfor bredt - fra ledelse af medarbejdere, så de trives og yder deres bedste, til ledelse af grøn omstilling i den enkelte virksomheds produktion.

Formålet med undersøgelsen er i forlængelse heraf at undersøge, hvilken betydning bæredygtig ledelse og grøn omstilling (fx at nedbringe udledningen af drivhusgasser) har for kravene til ledelseskompetencer for ledere i AMU-målgruppen.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres 2021-22.

Analyse og afdækning af bæredygtighed i efteruddannelse på HAKLs område

Projektet skal afdække, hvordan de merkantile arbejdsfunktioner og kompetencekrav påvirkes af bæredygtighed og ændrede forretningsmodeller, og hvorvidt efteruddannelse kan ske inden for den eksisterende kursusstruktur eller kræver helt nye kompetencer og dermed også nye AMU-kursusforløb. Kursusforslag fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) skal indgå i vurderingen af behovet for nye kompetencer og kvalificeres. Dertil skal det undersøges hvordan eksisterende og nye kurser kan indgå som trædesten i akademi- og diplommoduler inden for bæredygtighed.

Analyseprojekt er bevilget og skal udføres i 2021-22.

Udvikling i jobfunktioner og kompetencekrav som følge af softwarerobotter og AI

HAKL ønsker at undersøge, hvordan faglærte og ufaglærte ansattes arbejdsfunktioner inden for det merkantile område konkret brydes op og ændres, fordi 1) dele automatiseres eller deres arbejdsfunktioner ændres eller 2) hvis deres kolleger helt eller delvist erstattes med en automatiseret proces.

Undersøgelsen omfatter udviklingen for blandt andet privatansatte salgsmedarbejdere, indkøbsassistenter, logistikassistenter, speditionsassistenter, administrative medarbejdere i kundekontaktfunktioner eller back-office funktioner i private virksomheder m.fl. og administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger, dvs. inden for 5 FKB’ere under HAKL.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres 2021-22.