Igangværende analyser og projekter

Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i event- og oplevelsesområdet

HAKL ønsker at skabe en kursusstruktur med AMU-kurser, der gør det muligt at opkvalificere ufaglærte medarbejdere i event- og oplevelsesområdet. Der er tale om en mindre analyse, der skal afdække målgruppernes uddannelsesbehov og dermed de konkrete uddannelsesmål, der skal indgå i de faglige opkvalificeringspakker.

Analyse af ufaglærtes muligheder for opkvalificering inden for det administrative område

En mindre analyse/statistisk opgørelse af målgruppen af ufaglærte inden for det administrative område i forbindelse med tilpasningen af AMU udbuddet. Analysen omfatter målgrupperne for 6 FKB inden for det administrative område.
Resultatet af analysen vil være en kvantitativ opgørelse baseret på særkørsler fra Danmarks Statistik, der giver viden om omfanget af ufaglærte, de ufaglærtes jobfunktioner kombineret med uddannelsesbaggrund, alder, virksomhedstype/branche mv. Analysen skal bidrage til at afdække målgruppens fremtidige størrelse, faglige profil og den efterspørgsel efter AMU.

Afklaring af fitnessbranchens kompetenceudviklingsbehov i relation til faglærte/ufaglærte medarbejdere

Formålet med analysen er at afdække og præcisere branchens forventninger til de faglærte instruktører og fremtidige kompetenceudviklingsbehov, samt hvilke kompetencer for andre medarbejdergrupper kan dækkes via eksisterende eller nye AMU-kurser. Analysen skal således give et målrettet beslutningsgrundlag for udbuddet inden for FKB Instruktion og administrative funktioner i træning og sport.

ADAPTIVE AMU - pilotprojekt

I HAKLs arbejde med digitalisering af AMU igennem TUP 2014, TUP 2015, tillægspuljen 2015 og 2016, har vi udviklet digitalt undervisningsmateriale med tests i VisEffekt, som anvendes til drift af undervisning.
Den digitale læring er tilrettelagt med en initial test, som gennemføres i starten af kurset, en terminal test, der gennemføres ved kursets afslutning, og en effektmålingstest, der gennemføres 3-6 måneder efter kursets afslutning.

Formålet med projektet er:

1. At udarbejde en strukturel sammenhæng mellem kursusforløbet og før-testen/realkompetencevurderingen (IKV i AMU), således resultaterne fra testen vil have betydning for forløbet på følgende måde:

  • Hvis kursisten har bestået testen for et delemne med 60+ % rigtige svar, skal kursisten ikke gennemgå delemnet. Kursisten får godkendt kompetence for kursets delemne. Delemnets indhold vil ikke blive synligt for kursisten i kursets forløb.
  • Hvis kursisten ikke består testen for et delemne eller består den med mindre end 60% rigtige svar, vil delemnets undervisning indgå i kursets forløb.
  • Kursisten får efter gennemført før-test en oversigt over de delemner i kurset der er relevante.

2. At afprøve de 10 adaptive kurser på 100 kursister.

3. At afklare mulighederne for automatisering og skalering af modellen til alle HAKLs kurser.

Målet er at opnå optimal fleksibilitet og en individuelt tilpasset AMU-uddannelse. Og at kursisten får et AMU-kompetence- eller uddannelsesbevis for det, kursisten kan, og dermed udgår dobbeltuddannelse.