Igangværende analyser og projekter

Afdækning og udvikling af digitale læringsforløb (mikrolæring)

Dette projekt har til formål at udvikle og afprøve mikrolæringselementer. Mikrolæringselementerne kan supplere digitale læringsforløb samt give mulighed for at kompetenceudviklingen i højere grad integreres i praksislæringen på arbejdspladserne. På den måde kan deltagernes og virksomheders behov for kompetenceudvikling imødekommes nemt, fleksibelt og praksisnært. For kursusudbyderne kan materialet integreres som en del af undervisningen i AMU.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2020-21.

Analyse af jobområdet og kompetencebehov inden for FKB 2268 IKT-administration, HAKL

I takt med at it-teknologien bliver mere brugervenlig og gør flere administrative opgaver og arbejdsgange mere automatiserede og lettere at udføre for den enkelte medarbejder, er det relevant at undersøge, hvilke arbejdsfunktioner og kompetencebehov der er for administrative medarbejdere, der kan håndtere mere specialiserede it-funktioner. Det vil også være relevant at inddrage evt. udvikling af it-specialefag på EUD Administration.

Formålet med analysen er at kunne opdatere og justere beskrivelsen af jobområdet og kurserne i FKB 2268 IKT-administration til de arbejdsfunktioner og kompetencebehov, der måtte være fremadrettet for målgruppen i AMU.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.

Analyse inden for FKB Administrative funktioner i HR, HAKL

Formålet er at kunne justere kursusbehovet i FKB 2285 Administrative funktioner i HR fremadrettet i forhold til de arbejdsfunktioner og kompetenceudviklingsbehov, som målgruppen i AMU har inden for dette område. Det skal ske ved en afdækning af, hvilke tilbud der findes på videregående uddannelses-niveau inden for HR-administration for nærmere at vurdere, hvorvidt kompetencerne hentes fra dette niveau i stedet for AMU, og hvilken form for efter-/videreuddannelser virksomheder og medarbejdere bruger.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.

Analyse: Understøttelse af nye fleksible muligheder på AMU-området, HAKL

Gennem projektet udarbejdes der løsninger, der imødekommer medarbejdernes og virksomhedernes behov for kompetencer på højere niveauer igennem kombination af AMU med elementer fra andre uddannelsesområder, f.eks. akademiuddannelser. I projektet skal der derfor i samarbejde mellem er-hvervsskoler, akademier og evt. virksomheder udvikles forløb med elementer fra både AMU og akade-miuddannelser, der bygger ovenpå allerede gennemførte AMU-uddannelser på NQF niv. 5, samt identi-ficeres AMU-uddannelser, der med fordel kan gennemføres før et givet forløb på akademiuddannelses-området påbegyndes.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.

Analyse- og udviklingsprojekt inden for convenience i FKB 2265 Detailhandel, HAKL

Kursusgennemgangen i HAKL i 2018 har vist, at kurserne om fødevarer og convenience i FKB Detail-handel har lav aktivitet til trods for at salget af convenience food er i vækst. Derfor vil HAKL gerne have kortlagt og beskrevet arbejdsfunktioner og kompetencebehov inden for fødevarer og convenience i detailhandlen nærmere. Formålet er at opdatere kursusområdet til målgrup-pen og virksomhedernes behov. Kursusområdet i AMU bør endvidere samtænkes med det ny EUD-speciale i convenience med henblik på, at beskæftigede i branchen via AMU får samme muligheder for at erhverve kompetencer i convenience som de unge på EUD.

Analyseprojektet er bevilget og skal udføres i 2019-20.