Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Igangværende analyser og projekter


Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU
Virksomheder og medarbejdere efterspørger i stigende grad fleksibilitet omkring tid, sted og form samt differentieret tilrettelæggelse af undervisningen. Kravende kan imødekommes ved øget brug af fjernundervisning. 

Projektet skal give:
- 16 undervisere fra deltagende skoler komtencer til at udvikle digitale undervisningsmaterialer og test
- 32 undervisere kompetencer til at tilpasse og gennemføre kursusforløb
- Ny viden til skolerne om økonomisk bæredygtige forretningsmodeller for gennemførte fjernundervisningsforløb. 

For at sikre øget brug af fjernundervisning i AMU er det nødvendigt at et tilstrækkeligt antal undervisere har kompetencer til at udvikle digitale kursusmaterialer og test, samt at de har kompetencer til at tilpasse og gennemføre konkrete kursusforløb som hel og delvis fjernundervisning. En forudsætning er desunden, at skolerne har en bæredygtig forretningsmodel for fjernundervisning. 

Dette TUP-projekt bygger videre på erfaringer og udarbejdede skabeloner og modeller fra TUP2014-projektet om digital læring. Nu fokuseres alene på hel eller delvis fjernundervisning og der tages udgangspunkt i kursusområder hvor aktiviteten er lav for at se, om skolerne gennem samarbejds- og forretningsmodeller for fjernundervisning tilsammen kan få aktivitet på kurserne. 

Projektledelsen varetaget af Erik Nørgård i samarbejde med sekretariatet. 
Der er på nuværende tidspunkt (primo juni 2017) færdigudviklet 28 kursusforløb inkl. testspørgsmål til VisEffekt. Disse forløb vil blive gjort tilgængelige for skolerne 1. august på amuonline og Materialeplatformen

I projektet er vi inde i tilpasnings- og afprøvningsfasen. Det er forsøgt at skabe klynger at skoler der går sammen om at afprøve forløb inden for de smalle kursusområder. 
Det lykkes på Turistområdet hvor 3 skoler er gået sammen om at udbyde en række kursusforløb som gennemføres med 25% tilstedeværelse og 75% online. Disse kurser markedsføres i fællesskab, og det forventes at kunne gennemføre et hold i perioden sept. - november. 
Inden for Handel og logistik vil der blive afprøvet en model hvor en skole udbyder en række kurser som blended learning. 

De øvrige kurser vil blive afprøvet af de skoler som har udviklet de neklte forløb, efter en selvvalgt forretningsmodel. 

Ordinær bevilling 2016

Evaluering af garantikurser

HAKL ønkser med denne evaluering at afdække, om garantikurserne bidrager til at øge virksomhedernes tillid til leverings/forsyningssikkerheden i AMU og sikre/øge aktiviteten ved at de ikke længere, eller i hvert fald i mindre grad, opleer at kurser bliver aflyst. Evalueringen skal bidrage til at nå frem til en idealmodel for, hvordan de udbydened skoler kan håndtere garantikurser organisatorisk, samarbejdsmæssigt og økonomisk og på en måde som imødekommer virksomhedernes behov. 

IF og TUR har sagt ja til at deltage i analyseprojektet sammen med HAKL. 

Styregruppen er nedsat og består af repræsentanter fra HAKL, IF og TUR. Fra HAKL deltager formandsskabet. Styregruppen har godkendt et revideret projektoplæg til analysefirmaer, der skal give et tilbud på opgaven, og indstillet, at der skal indhentes tilbud fra Evalueringsinstituttet og Oxford Research. Styregruppen har godkendt valg af Oxford Research. Der etableres desunden en arbejdsgruppe, der består af sekretariatspersoner fra de deltagende efteruddannelsesudvalg. Det af styregruppen valgte projekttilbud er sendt til godkendelse i ministeriet, og Oxford Research er gået igang med interview af kursuschefer på skolerne, og skal nu også igang med virksomhedsinterview. 

Projektet forventes afsluttet i oktober 2017. 

Analyse af AMU-uddannelsespakker i faglig opkvalificering i event- og oplevelsesområdet

Der er tale om en mindre analyse, der skal afdække målgruppernes uddannelsesbehov og dermed de konkrete uddannelsesmål, der skal indgå i de falige opkvalificeringspakker. 

Omdrejningspunktet er de ufaglærte medarbejdere i den merkantile del af event- og oplevelsesområdet, p.t. beskrevet inden for rammerne af FKB 2798 Viden- og forretningsservice samt 2789 Turist og rejse, som skal kunne opkvalificeres gennem AMU-forløb. 

Opkvalificeringspakkerne udvikles i samarbejde med udbyderne, således at der igennem udviklingen skabes kendskab til pakkerne, og efterfølgende spredes information om opkvalificeringspakkerne igennem valideringsseminarer, og afslutningsvis igennem informationsmøder. 

Igangsættes i efteråret 2017. 

Analyse af krematoriemedarbejderes uddannelsesbehov

Formålet med analysen er at afdække krematoriemedarbejderes uddannelsesbehov i et fremadrettet perspektiv med henblik på at kunne dække dette behov via eksisterende eller nyudviklede AMU-uddannelser.

Resultat af analysearbejdet dokumenteres i en rapport med en tematiseret redegørelse for krematoriemedarbejderes kompentenceudviklingsbehov med konkrete forslag til AMU-uddannelser. Formidling af analysens resultater. 

Igangsættes primo 2017.

Analyse af ufaglærtes muligheder for opkvalificering inden for det administrative område

Formålet er at udarbejde en mindre analyse/statistik opgørelse af målgruppen af ufaglærte inden for det administrative område i forbindelse med tilpasningen af AMU udbuddet. Analysen omfatter målgrupperne for 6 FKb'ere (dele af) inden for det administrative område (Administration, Administrative funktioner i HR, Viden- og forretningsservice, IKT-administration, Turist og rejse, Sepdition og shipping i Handel & Logistik). 

Afklaring af fitnessbranchens kompetenceudviklingsbehov i relation til faglærte/ufaglærte medarbejdere

Formålet med analysen er at afdække og præcisere branchens forventninger til de faglærte instruktører og fremtidige kompetenceudviklingsbehov, samt hvilke kompetencer for andre medarbejdergrupper kan dække via eksisterende eller nye AMU-kurser. 

Analysen skal således give et målrettet beslutningsgrundlag for udbuddet inden for FKB Instruktion og administrative funktioner i træning og sport. 
Analysen skal desuden afklare, om og hvilke barrierer og udfordringer branchen ser i forbindelse med AMU, herunder afholdelsesformer, udbud m.m.

Analysen skal således bidrage til at styrke efteruddannelsesindsatsen inden for fitnessinstruktion, herunder efteruddannelsesmulighederne, målgruppens behov og efterspørgsel m.m. Endvidere vurdere hvordan det eksisterende udbud af AMU-kurser matcher behovet for kompetenceudvikling (analyse af uddannelsesdækning) m.m.

Kortlægning af jobprofiler beskæftiget med e-handel inden for detailhandel og B2B-handel

Formålet med analysen er at kortlægge hvilke jobprofiler inden for detailhandlen og B2B-handlen, der er beskæftiget med e-handel og kortlægning af jobfunktionerne, herunder blandt andet planlægning og udvikling af e-handelskoncepter og praktiske løsninger, teknologi, etablering og drift af websalg, omnichannel salg, webkommunikation, kommunikation med kunedn på baggrund af digitale platforme, salgsoptimering, online markedsføring mv. 

Formålet med analysen er at få forslag til kompetenceudviklings- og kursusbehov, herunder behovet for kursusstrukturer, afholdelsesformer og markedsføring på baggrund af de jobprofiler og tendenser på området, der tegner sig for virksomhederne. Analysen vil således danne baggrund for udviklingsaktiviteter inden for E-handel i detailhandelsbranchen og B2B-handelsbranchen, dvs. FKB Detailhandel og FKB Handel og logistik.

Endelig er formålet med analysen at øge aktiviteten på FKB Detailhandel og FKB Handel og logistik gennem en større viden om de fremtidige kompetenceudviklingsbehov inden for E-handel.
Højbjerre, Brauer og Schultz, i samarbejde med Hanna Shapiro, er valgt som leverandører.

Projektet forventes afsluttet august 2017. 

ADAPTIVE AMU - pilotprojekt

Formålet er at opnå optimal fleksibilitet og et individuelt tilpasset AMU-kursus/uddannelsesforløb samt mulighed for, at kursisten får et AMU-kompetence- eller uddannelsesbevis for det, kursisten kan, og dermed undgår dobbeltuddannelse. 

Projektet har opstat i efteråret 2017 og udføres af VIArt, som også er projektleder, ved brug af amuonline. Der tages udgangspunkt i 10 digitale kurser.

Udvikling af digitale test til forsøg med Kollek afkortning 2017

Undervisere fra 5 skoler har udviklet digitale afsluttende test til 37 HAKL-kurser.
Kuserne er opført på listen over kurser, som blev offentliggjort den 30. maj som et bilag til AMU-bekendtgørelsen. Kurserne og de digitale test kan anvendes fra den 1. julie 2017 - 31. december 2018.

Kuserne fordeler sig på salg, service, administration, it og regnskab, men også kurser i fx ledelse og konflikthåndtering indgår. 

Fra den 1. juli og resten af 2017 skal de 5 skoler gennemføre kurserne i afkortet form for grupper på minimum 3 personer, evt. hele hold og afslutte kurserne med de digitale test. 

Erfaringerne med at gennemføre kurserne for grupper på kortere tid opsamles sidst på året. 

De 5 deltagende skoler er Niels Brock, Detaildivision, Haderslev Handelsskole, Tradium og Learnmark. Andre skoler har også mulighed for at anvende kurserne og tilhørende digitale test. 

Produceret af Adapt A/S