Igangværende trepartsindsatser fra 2021 puljen

Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelser

 • Brandingkampagne for detailhandelsuddannelsen
  • Formålet med indsatsen er dels at øge det kvalificerede kendskab til uddannelsen, så flere med interesse for faget tilvælger og gennemfører uddannelsen og bringer balance i udbud og efterspørgsel, og dels at skabe en ny fortælling om detailhandelsuddannelsen, karrierevejene og fagligheden i branchen, som kan øge rekrutteringen af motiverede elever, der matcher branchens behov.

 • Skoleindsats målrettet tidligere aftaleindgåelse
  • Udvalget finder det vigtigt at understøtte skolernes lærepladsopsøgende og -understøttende arbejde til indfrielse af trepartsaftalens målsætninger om tidligere aftaleindgåelse, og har i forlængelse heraf besluttet at afsætte samlet set kr. 4.665.000 til styrkelse af skolernes lokale arbejde hermed.

   Midlerne fordeles mellem detailhandelsuddannelsens 41 grundforløbsskoler ift. skolernes individuelle optag på grundforløb 2 (EUS-elever ekskl.) og skolerne udvikler og gennemfører individuelt eller i samarbejde indsatser, som de vurderer bedst løser opgaven om at bringe flere detailhandelselever tidligere i aftale.

Det faglige udvalg for Handelsuddannelsen

 • Brandingkampagne for handelsuddannelsen
  • Formålet med indsatsen er at synliggøre handelsuddannelsen, karrierevejene og fagligheden i branchen, som kan øge rekrutteringen af elever, der matcher branchens behov.

Det faglige udvalg for Kontoruddannelser

 • Branding af kontoruddannelsen
  • Formålet med denne indsats er at tiltrække de rette elever og virksomheder gennem en ny fortæl-ling om kontoruddannelsen overfor de målgrupper, hvor kontoruddannelsen er det rette valg, så frafaldet på uddannelsen mindskes.

  Udvikling af koncept for videopræsentation
  • at støtte skolernes servicering af læresteder, som efterspørger hjælp til at rekruttere elever.
   at flere læresteder fremstår som attraktive læresteder i forhold til den målgruppe, som lærestedet ønsker at rekruttere elever fra, som igen kan være med til at øge søgningen til kontoruddannelsen
   at udvikle et støtteværktøj til skolernes servicering af læresteder, som efterspørger hjælp til at rekruttere elever og dermed bidrage til kvalitet i det lærepladsunderstøttende arbejde.

 • Virksomhedsinddragelse for at understøtte praksisnærhed
  • Formålet med denne indsats er at øge inddragelsen af virksomheder i undervisningen på grundfor-løbet og det studiekompetencegivende forløb. En mere praksisnær undervisning vil kunne øge overgangen fra grundforløb/eux 1. del til hovedforløbet og dermed mindske frafaldet. Målet er at forberede eleverne på, hvilke arbejdsopgaver og jobs uddannelsen fører frem til, hvordan man kontakter og interagerer med virksomheder, hvordan en administrativ arbejdsplads ser ud og fungerer mv.

 • Opsøgende indsats i områder med mangel på elever  – region Nordjylland
  • Formålet med denne indsats er at udvikle og afprøve modeller/koncepter til at imødegå konkrete udfordringer i forhold til det lokale lærepladsunderstøttende arbejde.

 • Lærepladsunderstøttende indsats inden for spedition og shipping
  • For at støtte og fastholde den positive udvikling inden for specialet spedition og shipping gennemføres en opsøgende indsats overfor både virksomheder og potentielle elever for at fremme det rette match mellem virksomheder og elever. Formålet er samtidigt at øge kvaliteten i det lære-pladsopsøgende arbejde ved at udvikle og afprøve metoder og modeller, som efterfølgende kan udbredes til andre specialer.

Det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

 • Branding af fitnessuddannelsen
  • Formålet er at udvikle og gennemføre en mindre branding- og markedsføringskampagne for fitnessuddannelsen med det formål at styrke rekrutteringen til uddannelsen og sikre elever, der matcher branchens behov samt oplyse fitnessbranchen om perspektiverne i at ansætte motiverede og talentfulde unge.

 • Fremstød for eventkoordinatoruddannelsen
  • Formålet er at gennemføre en opsøgende indsats overfor virksomheder for at fremme det rette match mellem elever og virksomheder, og støtte at virksomheder og elever indgår uddannelsesaftaler og gennemfører de indgåede aftaler.

Fælles for Detail, Handel og Kontor

 • Forprojekt om digitale værktøjer
  • Formålet er at sikre høj kvalitet i skolernes lærepladsunderstøttende arbejde for at støtte og fremme, at virksomheder og elever indgår uddannelsesaftaler og gennemfører de indgåede aftaler.

 • Frafaldsanalyse og analyse af skolepraktik
  • Formålet med indsatsen er at indsamle viden om hhv. frafald og skolepraktik i de merkantile erhvervsuddannelser til de faglige udvalgs udpegning og kvalificering af indsatser under Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar de kommende år.

 • Kvalitet i den opsøgende indsats
  • Formålet er at sikre høj kvalitet i skolernes lærepladsunderstøttende arbejde for at støtte og fremme, at virksomheder og elever indgår uddannelsesaftaler og gennemfører de indgåede aftaler. 

FUTKA

 • Skills 2022
  • Formålet er at bidrage til at øge søgning af elever til tandklinikassistentuddannelsen ved at vise og demonstrere fagets muligheder og uddannelsens indhold.

 • Brandingkampagne Tandklinikassistentuddannelsen
  • Formålet med denne indsats er at synliggøre uddannelsen over for potentielle elever og synliggøre de muligheder, der findes i faget og uddannelsen med henblik på at sikre et godt match mellem klinikker og elever.

 • Dialogmøder med branchen
  • Formålet er en dialog med tandlægebranchen, tandklinikassistentelever, skoler og det faglige udvalg om uddannelsens fremtid.