Igangværende trepartsindsatser fra 2022 puljen

Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelser

Brandingkampagne for detailhandelsuddannelsen (fortsættelse)

Formålet med indsatsen er at skabe en ny fortælling om detailhandelsuddannelsen, karrierevejene og fagligheden i branchen, som kan øge det kvalificerede kendskab til uddannelsen samt rekrutteringen af motiverede elever, der matcher branchens behov. Indsatsen er en fortsættelse af brandingkampagnen, søgt på 2021-puljen.

Opsøgende indsats målrettet digital handel, convenience og retail manager

Udvalget ser et potentiale for at vækste antallet af aftaler på de tre relativt nye uddannelsesforløb, digital handel, convenience og retail manager gennem en opsøgende indsats. Formålet med projektet er at udbrede kendskabet til uddannelsesforløbenes fagkerne og muligheder for både potentielle elever og oplæringsvirksomheder, så der kan indgås flere uddannelsesaftaler for digital handel, convenience og retail manager.

Skoleindsats målrettet nedbringelse af elevernes tid i skoleoplæring

Formålet med indsatsen er at understøtte skoleoplæringscentrene i at sikre god kvalitet i skoleoplæring og øge elevernes overgang til restlæreaftale, så elevernes tid i skoleoplæring reduceres.

Skoler med skoleoplæringscenter tildeles midler til at udvikle og gennemføre lokale indsatser, som de vurderer, bedst indfrier målsætningen om at nedbringe elevernes tid i skoleoplæring samt sikre flere elever restlæreaftaler.


Det faglige udvalg for Handelsuddannelsen

Fortsættelse af branding af handelsuddannelsen

Udvalget vil fortsætte handelsuddannelsens succesfulde brandingkampagne med henblik på at synliggøre uddannelsen, karrierevejene og fagligheden i branchen for at sikre rekruttering af elever, der matcher branchens behov.

Regionale branchedage

Formålet med denne indsats er at udvikle og gennemføre regionale branchedage for lokale og regionale virksomheder, der ønsker at rekruttere elever fra handelsuddannelsens grundforløb. Elever fra flere skoler vil blive inviteret og kørt i busser til en fælles branchedag for at møde relevante virksomheder. Formålet er at sikre, at virksomhedernes ledige lærepladser besættes med elever.

Det faglige udvalg har ansat en eventkoordinatorelev samt en eventkoordinator-elev, der skal udvikle, planlægge og afvikle de regionale branchedage i samarbejde med skolerne.

Analyse af logistikassistent

Formålet med denne indsats er at kortlægge og afdække i hvilken grad handelsuddannelsens speciale, logistikassistent, uddannelsesdækker tilstrækkeligt. Udvalget vil, i dialog med læresteder, elever og skoler afdække, hvilke forventninger virksomheder og elever har til specialet, hvordan de oplever oplæringskravene, og hvorvidt der er behov for initiativer for at øge kvaliteten i forhold til fremtidens kompetencekrav.

B2B Manager

Udvalget vil i dette projekt afdække, om der er grundlag for at etablere et trin 2 i form af B2B Manager på handelsuddannelsens speciale, handelsassistent, Salg.


Det faglige udvalg for Kontoruddannelser

Bæredygtighed og grøn omstilling inden for spedition og shipping

Udvalget vil sammen med de 4 hovedforløbsskoler og branchen afdække, hvordan specialet kan imødekomme nye kompetencekrav inden for bæredygtige transportydelser.

Geografiske barrierer for match mellem elever og virksomheder

Formålet med denne indsats er at sikre, at alle ledige lærepladser besættes med elever – også de læresteder, som geografisk er placeret i udkantsområder eller ikke ligger i umiddelbart nærhed af en grundforløbsskole. Det faglige udvalg vil sammen med skoler afdække barrierer og udvikle modeller for, hvordan man kan arbejde med elevernes geografiske mobilitet, både i forhold til elevernes parathed til at søge mere geografisk bredt og i forhold til praktiske barrierer.

Find analysen her

Gode oplæringsforløb

Udvalget vil i et flerårigt projekt sætte fokus på hovedforløbet, og hvilke elementer der kan bidrage til gode oplæringsforløb, herunder hvilke særlige kvaliteter det bibringer elevens uddannelsesforløb at være under oplæring i en virksomhed.

Oplæring i virksomheden

Udvalget vil i dialog med læresteder, elever og skoler afdække, hvilke forventninger virksomheder og elever har til hovedforløbet, hvordan de oplever oplæringskravene, og hvorvidt der er behov for initiativer for at øge kvaliteten i forhold til fremtidens kompetencekrav.

Opsøgende indsats inden for specialet økonomi

Udvalget har justeret specialefagene pr. 1. august 2022, og formålet med denne indsats er at kvalitetssikre ved dels at etablere et netværk for de udbydende skoler og dels at få udviklet information til alle læresteder om den justerede specialefagsprofil.

Studiemiljø på erhvervsskolerne

Udvalget vil i dette forprojekt afdække, om der er grundlag for at inddrage selve indretningen af skolen og dens studiemiljø i kommende indsatser for at fremme søgning til kontoruddannelsen og øge overgangen til hovedforløbet.

Skoleprojekter

Udvalget vil give skolerne mulighed for at søge det faglige udvalg om støtte til lokale indsatser, der støtter det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning samt kvalitet på kontoruddannelsen.

Potentiale for opsøgende indsats inden for specialet advokatsekretær

Udvalget vil undersøge, om der er et vækstpotentiale for specialet og i givet fald under hvilke betingelser. ¨

Potentiale for indsats overfor grundskoleelever

Formålet med denne indsats er at afdække, hvilket materialer og koncepter der allerede anvendes i samarbejdet med grundskolen i forhold til kontoruddannelsen, og hvorvidt der er behov for at udvikle nye materiale og koncepter mv.

Rekruttering af studenter til kontoruddannelsen

Formålet med indsatsen er at støtte skolerne i deres arbejde med at rekruttere studenter til kontoruddannelsen, både igangværende studenter og studenter samt elever med eux 1. del bevis, som ikke længere er tilknytter gymnasier og erhvervsskoler.

Find rapporten her.

Udvikling af koncepter for rollemodeller og ”elev til elev-møde”

Formålet med indsatsen er at udvikle et antal koncepter for ”elev til elev-møde”, som skolerne kan benytte i deres lærepladsunderstøttende arbejde overfor grundforløbselever for at øge overgangen fra grundforløb til hovedforløb.


Det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Viderførelse af markedsføring af fitnessuddannelsen

Det faglige Udvalg gennemførte i efteråret et markedsføringsprojekt på fitnessuddannelsen, hvor der blev udarbejdet markedsføringsmateriale samt annonceret på sociale medier.

Rækkevidden og eksponeringen var dog begrænset, da en stor del af budgettet var allokeret til produktion. Udvalget besluttede derfor, at bruge midler på at få det udviklede materiale eksponeret yderligere.

Videreførelse af fremstød for eventkoordinatoruddannelsen

Med udgangspunkt i det indledende analysearbejde vil Aarhus Business College besøge de skoler, der udbyder grundforløbet med henblik på at vidensdele og skabe en best practice for arbejdet med det lærepladsopsøgende arbejde.

Skolen har planlagt besøg i Jylland samt på Fyn og Sjælland og har lagt op til et større netværk i forbindelse med erfaringsudveksling.


Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent (FUTKA)

Fortsættelse af branding af tandklinikassistentuddannelsen

Udvalget vil fortsætte den igangværende brandingkampagne. Formålet er fortsat at synliggøre tandklinikassistentuddannelsen over for potentielle elever og synliggøre de muligheder, der findes i faget og uddannelsen med henblik på rekrutteringen af elever, der matcher branchens behov.

Det gode oplæringsforløb– arbejdskultur og læring på tandklinikken

I forlængelse af dialogmøder med branchen, som FUTKA afholdt i starten af 2022, vil udvalget sætte fokus på oplæring og arbejdskultur i tandklinikken. Udvalget ønsker en lavpraktisk og konkret indsats, som kan bidrage til at både elever og tandklinikker, herunder også oplæringsansvarlige, bliver endnu bedre klædt på til sikre gode oplærings- og uddannelsesforhold. Projektet skal udvikle materiale i form af (digital) pjece (Råd & Vink) til udlevering i klinikker og på skoler og til download på hjemmesider m.m.

Korte aftaler

Det faglige udvalg vil sammen med skolerne blandt elever og tandklinikker afdække årsager og bevæggrunde til at indgå korte aftaler.

Analyse af frafald på tandklinikassistentuddannelsen

Det faglige udvalg vil gennemføre en undersøgelse af frafald på tandklinikassistentuddannelsen.

Formålet med indsatsen er at indsamle viden om frafald på tandklinkassistentuddannelsen. Formålet er endvidere at få afdækket årsager og baggrunden for frafald på tandklinikassistentuddannelsen med henblik på fremtidige indsatser og vurdering af, hvorvidt frafald skyldes indhold og faktorer i uddannelsen, skolerne, oplæringsforhold m.m.

Skills 2023

Efter den store succes i Høng i forbindelse med DM i Skills 2022 har udvalget valgt at deltage i Skills igen. Formålet er fortsat at bidrage til at øge søgning af elever til tandklinikassistentuddannelsen ved at vise og demonstrere fagets muligheder og uddannelsens indhold.


Fælles for Detail, Handel og Kontor:

Digitale værktøjer

Denne indsats er en opfølgning på 2021-indsatsen Forprojekt om digitale værktøjer og har til formål at teste eksisterende værktøjer og/eller udvikle prototyper på nye med henblik på at udarbejde en businesscase for et antal digitale værktøjer til det lærepladsunderstøttende arbejde.