2023

Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelser

Brandingkampagne for detailhandelsuddannelsen (fortsættelse)

Formålet med indsatsen er at skabe en ny fortælling om detailhandelsuddannelsen, karrierevejene og fagligheden i branchen, som kan øge det kvalificerede kendskab til uddannelsen samt rekrutteringen af motiverede elever, der matcher branchens behov. Indsatsen er en fortsættelse af brandingkampagnen, søgt på 2021- og 2022-puljerne.

Kvalitetssikring af faglige mål for salgsassistent og digital handel

Som led i at kvalitetssikre uddannelsen ønsker det faglige udvalg at afdække nuværende og fremtidige kompetencebehov i branchen med henblik på at justere uddannelsens specialer, salgsassistent og digital handel, så evt. nye kompetencer i relation til særligt bæredygtighed og den digitale omstilling, som præger og forandrer branchen, fremgår af specialefag og mål for oplæring.

Skoleprojekter målrettet tidligere aftaleindgåelse 

Udvalget vil under 2023-puljen give mulighed for at udvikle og afprøve konkrete indsatser på skolerne målrettet tidligere aftaleindgåelse. Skoler, som udbyder detailhandelsuddannelsens grundforløb, opfordres til at søge midler fra en åben ansøgningspulje. 

Skoleprojekter målrettet bedre kobling mellem skole og virksomhedsoplæring 

Udvalget vil under 2023-puljen give mulighed for at udvikle og afprøve konkrete indsatser på skolerne målrettet bedre kobling mellem skole og virksomhedsoplæring. Skoler, som udbyder detailhandelsuddannelsens hovedforløb, opfordres til at søge midler fra en åben ansøgningspulje. 

 


Det faglige udvalg for Handelsuddannelsen

 Fortsættelse af branding af handelsuddannelsen

Udvalget vil fortsætte handelsuddannelsens succesfulde brandingkampagne med henblik på at synliggøre uddannelsen, karrierevejene og fagligheden i branchen for at sikre rekruttering af elever, der matcher branchens behov.

Regionale branchedage

Formålet med denne indsats er at gennemføre regionale branchedage for lokale og regionale virksomheder, der ønsker at rekruttere elever fra handelsuddannelsens grundforløb. Elever fra flere skoler vil blive inviteret og kørt i busser til en fælles branchedag for at møde relevante virksomheder. Formålet er at sikre, at virksomhedernes ledige lærepladser besættes med elever.


Det faglige udvalg for Kontoruddannelser

Branding af kontoruddannelsen 

Udvalget fortsætter den brandingindsats, der blev igangsat under 2021-puljen.

Arbejdsopgaver og karriere - offentlige administration

OmKOF vil afdække de arbejdsopgaver, som elever på specialet offentlig administration arbejder med, og afdække, hvilke konkrete karriereveje elever kan møde i en karriere hos de offentlige arbejdsgivere inden for kommune, region og stat.

Skoleprojekter 

Udvalget vil under 2023-puljen give mulighed for at afprøve konkrete indsatser på skolerne. 


Det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Fitnessuddannelsens deltagelse ved DM i Skills

Fitnessuddannelsen var i februar 2023 med som demonstrationsfag ved DM i Skills. Formålet med initiativet var at skabe opmærksom om fitnessuddannelsen og informere gæster ved Skills om muligheden for at blive faglært inden for fitness. 

Tredje fase af fremstød for eventkoordinatoruddannelsen

Det faglige udvalg har siden 2021 opkvalificeret det lærepladsopsøgende arbejde på grund- og hovedforløbsskoler. 

I tredje fase af projektet har Aarhus Business College besøgt hovedforløbsskoler, med henblik på at udbrede den viden, som er indsamlet i projektets første to faser. 


Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent (FUTKA)

Branding af tandklinikassistentuddannelsen

Udvalget vil fortsætte den igangværende brandingkampagne. Formålet er fortsat at synliggøre tandklinikassistentuddannelsen over for potentielle elever og synliggøre de muligheder, der findes i faget og uddannelsen med henblik på rekrutteringen af elever, der matcher branchens behov.

Kvalitetssikring af tandklinikassistentuddannelsen

Skolerne samarbejder om udkast til eventuelle justeringer, ændrede oplæringsmål m.m. i tandklinikassistentuddannelsen

Rekruttering og information målrettet klinikker i forbindelse med etablering af nyt udbud i Aarhus (Øget søgning)

Indsats skal understøtte SOSU Østjyllands etablering af udbud af GF2 og hovedforløbet på tandklinikassistentuddannelsen i Aarhus.

Netværksdannelse og opkvalificering af faglærere om de unges potentiale

Indsatsen skal etablere et netværk blandt elever med hjælp fra skolerne og LUU. 

Skills 2024

Formålet er fortsat at bidrage til at øge søgning af elever til tandklinikassistentuddannelsen ved at vise og demonstrere fagets muligheder og uddannelsens indhold.


Fælles for Detail, Handel og Kontor:

Den lærepladsunderstøttende indsats

Denne indsats er en opfølgning på en indsats under 2021-puljen, hvor udvalgene støttede udvikling af digitale læringsforløb for nye lærepladskonsulenter (og andre) og en konference for alle medarbejdere beskæftiget med lærepladsservice.