COVID-19

Nedlukning og nødundervisning i 2021

Erhvervsuddannelserne er omfattet af midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

I lighed med nedlukningen i foråret 2020 skal der under nedlukningen etableres nødundervisning i stedet for den undervisning, der ellers skulle være gennemført.

I udgangspunkt skal alle uddannelsesaftaler gennemføres som planlagt for at sikre, at eleverne færdiggør deres uddannelse som planlagt uden forlængelse af uddannelsestiden.

Følg Børne- og Undervisningsministeriets svar på en række spørgsmål på den særlige underside Information til uddannelsesinstitutioner om coronavirus/covid-19.

Fagprøven 

Uddannelsesnævnet har nedenfor besvaret spørgsmål vedrørende fagprøven i det omfang, at fagprøven fortsat omfattes af nødlovgivningen. 

Udgangspunktet er, at skolerne så vidt mulig skal afholde fagprøver og skal gøre alle bestræbelser herpå, så eleven er stillet bedst muligt. Skolerne kan dog vurdere, at det konkret ikke kan lade sig gøre, og i sådanne tilfælde kan nødlovgivningens regler om fravigelse af de almindelige regler, herunder gennem virtuel fagprøveafholdelse, finde anvendelse.

De merkantile faglige udvalg beder alle skoler arbejde for, at den merkantile fagprøve gennemføres for alle elever, også under en evt. hjemsendelse fra praktikvirksomheden. Det betyder, at det for nogle elever kan blive nødvendigt at fravige de gældende regler afhængigt af,

  • hvor langt eleven er nået i fagprøveforløbet, og
  • hvorvidt alle oplæringsansvarlige er hjemsendt med eller uden arbejde

De faglige udvalg har udarbejdet en ramme for de afvigelser, som skolerne i medfør af børne- og undervisningsministerens bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, § 10, stk. 3, kan foretage for at sikre, at fagprøven kan gennemføres af alle, uanset den konkrete situation i praktikvirksomheden. 

 

A) Elever, der allerede er i gang med at gennemføre den arbejdsopgave, der danner grundlag for fagprøven

Disse elever vil kunne gennemføre fagprøven som planlagt, også selvom de er hjemsendt fra deres praktikvirksomhed.

Eleven bedømmes efter gældende regler udelukkende på sin mundtlige præstation til den mundtlige prøve, og derfor kommer det ikke eleven til skade, at der måtte mangle mindre elementer i den planlagte arbejdsopgave, og at der evt. ikke kan indsamles alle planlagte data mv. Eleven kan i sin dokumentation/fagprøverapport beskrive, hvor langt eleven var nået i forhold til problemformuleringen forud for nedlukningen.

De nye rammer for fagprøven inden for kontoruddannelsen ændrer ikke på, at eleven ikke bedømmes på den planlagte arbejdsopgave.

Fagprøveugen, der omfatter den mundtlige eksamen, er en skoleperiode, og dermed får virksomheden AUB-godtgørelse svarende til 1 uge.

Den mundtlige prøve kan f.eks. gennemføres online i henhold til bekendtgørelsen om visse midlertidige foranstaltninger.

Hvis omfattet af lønkompensationsordningen:

Hvis de oplæringsansvarlige hjemsendes som led i den midlertidige lønkompensationsordning, vil eleven ikke kunne få yderligere vejledning af hjemsendte kolleger i de perioder, hvor de er hjemsendt. Skolen må derfor i nødvendigt omfang yde eleven vejledning og støtte under fagprøveugen, hvor eleven udarbejder sin dokumentation.

Elever, der er hjemsendt i henhold til den midlertidige lønkompensationsordning, kan deltage i skoleperioder, og virksomheden får AUB-godtgørelser i disse uger i stedet for lønkompensation. Fagprøveugen skal derfor gennemføres som planlagt, og den afsluttes med den mundtlige prøve (evt. online). 

 

B) Elever, der ikke er i gang med at gennemføre den arbejdsopgave, der danner grundlag for fagprøven, eller som kun lige var startet.

Hvis eleven ikke kan gennemføre fagprøven som planlagt i problemformuleringen, fordi eleven f.eks. ikke kan indsamle de data, som eleven havde regnet med, eller ikke kan gennemføre en planlagt salgsopstilling, må problemformuleringen justeres.

I disse tilfælde kan tilrettelæggelsen af fagprøven være afhængig af, om de oplæringsansvarlige stadig arbejder (evt. hjemmefra), eller alle kolleger er hjemsendt som led i lønkompensationsordningen og derfor ikke må arbejde.

B.1. Hvis INGEN er omfattet af lønkompensationsordningen:

Hvis de oplæringsansvarlige fortsat arbejder, vil elevens problemformulering kunne justeres til at tage højde for konsekvenserne af nedlukningen, dvs. at arbejdsopgaven måske i højere grad må basere sig på planlægning frem for gennemførelse.

Eleven gennemfører kalkulationer, indsamling af data i virksomheden, spørgeundersøgelse hos kolleger, udarbejder forslag til optimering af arbejdsprocesser mv. i det omfang, at det er muligt. Når arbejdsopgaven er afsluttet, kan eleven gennemføre fagprøveugen som planlagt og afslutte med den mundtlige prøve. Som nævnt ovenfor, bedømmes eleven udelukkende på baggrund af den mundtlig præstation ved prøven (Se dog ovenfor under A. om fagprøven inden for kontoruddannelsen).

Fagprøveugen, der omfatter den mundtlige eksamen, er en skoleperiode, og dermed får virksomheden AUB-godtgørelse svarende til 1 uge.

B.2. Hvis ALLE er hjemsendt og omfattet af lønkompensationsordningen:

Hvis alle de oplæringsansvarlige og eleven hjemsendes som led i den midlertidige lønkompensationsordning, må eleven godt stadig arbejde under hjemsendelsen (jf. § 4, stk. 3 i  bekendtgørelse om en midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19), men eleven vil formentlig ikke kunne udføre en arbejdsopgave forud for den mundtlige eksamen, da eleven ikke vil kunne søge vejledning og bistand hos sine oplæringsansvarlige og få data mv. fra kolleger.

Skolen må i disse tilfælde hjælpe eleven med at udarbejde en problemformulering på baggrund af en mere fiktiv case – og naturligvis gerne baseret på elevens lærested og elevens oplæringsforløb forud for hjemsendelsen. Eleven benytter i disse tilfælde fagprøveugen til at dokumentere, hvordan eleven ville løse casen, og den afsluttes også stadig med en mundtlig prøve. Skolen må i fornødent omfang fravige sine sædvanlige krav til dokumentation/eksaminationsgrundlag jf. bestemmelserne i § 2 nr. 6, hvor skolen kan erstatte praktiske elementer med mundtlige/skriftlige elementer.

Skolen kan som forberedelse til denne lidt mere fiktivt baserede fagprøve tilbyde eleven og lærestedet en skoleperiode med et valgfrit specialefag/erhvervsrettet påbygning, og de faglige udvalg anbefaler at benytte f.eks. følgende valgfrie specialefag, der er knyttet til de respektive uddannelser:

  • Detail: 9992 Projektskrivning, 9993 Præsentationsteknik og personlig fremtræden
  • Event:  35058 Præstationsteknik og personlig fremtræden
  • Handel: 10154 Præsentation og formidling, 10137 Innovative arbejdsprocesser og projekter
  • Kontor: 19389 Struktur i administrative problemstillinger

Elever, der er hjemsendt i henhold til den midlertidige lønkompensationsordning, kan deltage i skoleperioder, og virksomheden får AUB-godtgørelse i disse uger i stedet for lønkompensation. Fagprøveugen skal gennemføres som planlagt, og den afsluttes med den mundtlige prøve (evt. online).

B.3. Hvis ELEVEN IKKE er hjemsendt, MEN DE ØVRIGE MEDARBEJDERE ER hjemsendt med lønkompensationsordningen:

Hvis de øvrige medarbejdere hjemsendes som led i den midlertidige lønkompensationsordning, vil eleven formentlig ikke kunne udføre en arbejdsopgave forud for den mundtlige eksamen, da eleven ikke vil kunne søge vejledning og data mv. fra kolleger. (Se i øvrigt spørgsmål/svar nedenfor om Oplæring i virksomheden og tilstedeværelse af oplæringsansvarlige)

Hvis det er muligt, må eleven dog gerne arbejde med en arbejdsopgave forud for fagprøveugen. Skolen må i disse tilfælde hjælpe eleven med at udarbejde en problemformulering, som enten tager udgangspunkt i en arbejdsopgave eller en fiktiv case, som beskrevet ovenfor.

I de perioder, hvor eleven er på skoleperioder, får praktikvirksomheden AUB-godtgørelse.

 

Oplæring i virksomheden (gælder kun i perioden med nedlukning)

Spørgsmål 1) Må en virksomhed fravige kravene om tilstedeværelse af oplæringsansvarlige i perioden med nedlukning i takt med, at flere og flere faglærte sygemeldes/hjemsendes/sendes i karantæne?

Der må ikke planlægges med, at elever lades alene uden oplæringsansvarlige og heller ikke i disse tider. Men der kan aktuelt opstå situationer, hvor det ikke kan undgås. Det må vurderes i den konkrete situation, om det er forsvarligt, og der skal særligt lægges vægt på, at eleven ikke må pålægges et ansvar, som overstiger elevens aktuelle kompetenceniveau, og eleven skal have kontakt til en oplæringsansvarlig telefonisk/digitalt for vejledning. Derfor skal det også tages i betragtning, hvor langt eleven er nået i sit oplæringsforløb, og hvilke arbejdsfunktioner eleverne kan arbejde med.

 

Spørgsmål 2) Kan elever arbejde hjemme i den periode, hvor virksomheden er lukket ned?

Det må vurderes i den konkrete situation, om oplæringen kan foregå via tæt telefonisk/digitalt kontakt mellem eleven og den oplæringsansvarlige. Det må tages med i vurderingen, hvor langt eleven er nået i sit oplæringsforløb og elevens forudsætninger for at udføre arbejdsfunktioner.

 

Spørgsmål 3) Må eleven deltage i opgaver i virksomheden, som er uddannelsen uvedkommende?

Virksomheden må kun undtagelsesvis pålægge eleven arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås inden for den aktuelle uddannelsestid. I det omfang at også virksomhedens faglærte i perioden med nedlukning bidrager til løsning af arbejdsfunktioner uden for deres normale arbejdsområde, vil elever i samme begrænsede omfang kunne deltage i løsning af disse opgaver. Det er dog under forudsætning af, at det prioriteres, at eleverne får mulighed for at arbejde med de funktioner, som er relevante for at nå målene for deres uddannelse inden for den aftalte uddannelsestid.

 

Spørgsmål 4) Kan man fravige oplæringsmålene?

Inden for flere af de merkantile uddannelser er praktikplanen baseret på et ”pointsystem”, hvor virksomhed og elev har sammensat praktikplanen ud fra en række obligatoriske og valgfrie praktikmål/arbejdsfunktioner. 
Det kan blive nødvendigt at justere sammensætningen af valgfrie oplæringsmål for at nå målene for uddannelsen inden for uddannelsestiden, og både elev og virksomhed må bidrage til eventuelle nødvendige justeringer af praktikplanen. Det er dog en forudsætning, at målene for uddannelsens stadig nås, og der kan ikke udstedes uddannelsesbevis, hvis målene ikke er nået. Hvis uddannelsen er tæt på afslutning, bør målene for uddannelsen stadig kunne nås inden for den aftalte uddannelsestid, og hvis eleven endnu ikke er nået langt i sit uddannelsesforløb, bør et eventuelt efterslæb i oplæringen kunne indhentes senere i uddannelsesforløbet ved en ændret/mere intensiv oplæring.  

 

Spørgsmål 5) Kan oplæringsperioden forlænges?

Virksomhed og elev kan selv i enighed aftale en forlængelse af uddannelsestiden, hvis man har aftalt, at eleven har arbejdsfri eller nedsat arbejdstid. Forlængelsen kan dog ikke aftales til at vare længere end fraværsperioden jf. de almindelige regler i § 58 i erhvervsuddannelsesloven. Hvor eleven ikke har haft arbejdsfri, skal der sendes en ansøgning til det faglige udvalg med en nærmere begrundelse for behov for en forlængelse, og så vil det faglige udvalg skulle tage stilling til, om der er grundlag for at forlænge uddannelsestiden.