Gamle HG-beviser

Muligheden for fortsat at benytte HG-beviser til at indgå uddannelsesaftale 

Lovreglerne bag reform 2015 giver mulighed for, at elever med det tidligere HG-bevis kan indgå en uddannelsesaftale og færdiggøre den uddannelse, som deres HG bevis giver adgang til. De gamle og ophævede indgangsbekendtgørelser finder nemlig fortsat anvendelse for elever, der er påbegyndt uddannelsen før den 1. august 2015.

Eleverne har med andre ord ret til at fortsætte deres uddannelsesforløb (grund- og hovedforløb) efter de dagældende regler, hvis de indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed og får kontakt til en skole, der udbyder specialefagene efter de dagældende regler. Det betyder f.eks. også, at voksne elever ikke skal indplaceres i euv-spor og have en obligatorisk rkv-vurdering. Eleverne kan dog vælge i stedet at skifte til nye regler og skal i givet fald opfylde de nugældende regler om adgangs- og overgangskrav mv. 

Direkte adgangsgivende HG-bevis

Det er en betingelse, at eleverne har et HG-bevis, der er direkte adgangsgivende uden supplering af grundfagsniveauer mv. Fra og med 2004 indeholder grundforløbsbeviserne en beskrivelse af, hvilke uddannelser/specialer/trin beviset giver direkte adgang til. Desuden har Uddannelsesnævnet til brug for skolernes vurderinger udarbejdet følgende oversigter over overgangskrav mv. for perioden 1996-2015:  

Begrænset udbud af specialefag efter gamle bekendtgørelser 

I årene efter 2015 er der løbende blevet indgået uddannelsesaftaler efter de gamle regler, og skolerne har gennemført uddannelsesforløbene efter de dagældende bekendtgørelser. Der bliver dog færre og færre aftaler efter de gamle regler, og dermed bliver det sværere at opretholde et økonomisk ansvarligt udbud af undervisningen efter de gamle bekendtgørelser fra perioden 1996-2015. Skolerne kan afvise at registrere og gennemføre forløbene, hvis det ikke er økonomisk ansvarligt for skolen at gennemføre udbud efter alle gamle bekendtgørelser.

Overflytning til bekendtgørelsen fra 2013

Det er i et vist omfang muligt at samle og undervise elever med HG-beviser på den seneste bekendtgørelse for uddannelsen forud for 2015. Det forudsætter dog, at følgende 3 betingelser er opfyldt: 

  • Elevens HG-bevis skal være direkte adgangsgivende efter reglerne på det tidspunkt, hvor eleven gennemførte HG (og afbrød uddannelsen).
  • Elevens daværende HG bevis skal samtidigt opfylde overgangskravene i den bekendtgørelse, som eleven opflyttes til.
  • Der kan kun overflyttes mellem de merkantile erhvervsuddannelser, der var gældende i perioden 1996-2015 og ikke bekendtgørelser forud for 1996.

Læs nærmere om betingelserne for overflytning (NYT), og hvordan man håndterer overflytningen til en nyere bekendtgørelse.