Realkompetencevurdering af voksne merkantile elever

Generelt om euv | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) kan man læse nærmere om de voksenspor, der blev indført med reformen i 2015, herunder de særlige regler for den obligatoriske realkompetencevurdering, som er knyttet til voksenspor i lovens § 66v, stk. 2. Man kan også læse svarene på en række spørgsmål, herunder spørgsmål i forhold til voksensporene på de merkantile uddannelser og deres eux-forløb.

Nedenfor gengiver Uddannelsesnævnet svar fra STUK på en række spørgsmål om den realkompetencevurdering (rkv), der er knyttet til voksensporene på de merkantile uddannelser.

1) Kan man nøjes med at udarbejde en rkv for grundforløbet?

Nej, rkv’en knyttet til voksenspor skal altid omfatte det fulde uddannelsesforløb, dvs. både grundforløb, eventuelt studiekompetencegivende forløb og hovedforløb.

Det betyder også, at den voksne skal have udarbejdet en rkv i forhold til mindst ét speciale. Man kan ikke nøjes med at skrive i rkv’en, at rkv’en ajourføres i forhold til hovedforløbet, når den voksne starter på hovedforløbet.

Hvis den voksne endnu ikke kender sit speciale, må den voksne vælge et konkret speciale at få udarbejdet rkv’en i forhold til. Hvis eleven ender med at påbegynde et andet speciale, må man ajourføre rkv’en i forhold til det nye speciale.

2) Hvornår skal studenter have udarbejdet en rkv?

En student, der skal starte på det 5 ugers GF2, skal have udarbejdet rkv’en knyttet til voksenspor, hvis studenten er blevet 25 år inden starten på GF2. Rkv’en skal omfatte både det 5 ugers GF2 og hovedforløbet.

Studenter med hhx starter direkte på de merkantile hovedforløb og skal derfor have udarbejdet rkv’en knyttet til voksenspor, hvis de er fyldt 25 år, når de starter på deres uddannelsesaftale.

Det er med andre ord studentens alder ved starten på erhvervsuddannelsen, der afgør, om eleven skal følge unge- eller voksenspor.

3) Kan grundforløbsskoler udarbejde rkv

Kompetencen til at udarbejde rkv’en knyttet til voksenspor tilkommer hovedforløbsskolerne inden for den konkrete erhvervsuddannelse, selvom den skal udarbejdes ved starten på grundforløbet. Det gælde også i forhold til det 5 ugers GF2 for studenter.

Grundforløbsskoler, der ikke selv har retten til at udbyde uddannelsens hovedforløb, kan eventuelt indgå en samarbejdsaftale med en hovedforløbsskole om at udarbejde rkv’en under hovedforløbsskolens ansvar.

4) Skifter man til euv-forløb, hvis man fylder 25 år under sin uddannelse?

Hvis man starter på uddannelsen, før man er blevet 25 år, forbliver man på ungesporet, selvom man eventuelt afbryder uddannelsen i en periode og først genoptager uddannelsen, efter man er fyldt 25 år.

Hvis den unge f.eks. har haft et afbrud efter grundforløbet og først går i gang med hovedforløbet, når vedkommende er fyldt 25 år, skal eleven fortsætte på ungesporet og fortsætte på samme uddannelsesbekendtgørelse, som eleven er startet på.

Hvis skolen i sin lokale undervisningsplan har fastlagt en overgangsordning, kan eleven overflyttes fra den gamle uddannelsesbekendtgørelse til den seneste uddannelsesbekendtgørelse. Men det ændrer ikke på, at eleven forbliver på ungesporet.

Reglen om, at man forbliver på ungesporet, gælder for ”uddannelsen”:

  • Hvis man efter et afbrud skifter til et andet speciale inden for samme uddannelse, er man stadig på samme ”uddannelse”.
  • Hvis man derimod efter afbruddet skifter fra f.eks. detailhandelsuddannelsen til handelsuddannelsen, skifter man ”uddannelse”. Hvis man på det tidspunkt er fyldt 25 år, skal man optages på voksenspor og starte med den særlige rkv for voksne for den nye uddannelse.

5) Kan en rkv bliver for gammel?

I princippet nej, men der kan være behov for at ajourføre en rkv, hvis den voksne elev har haft et afbrud i sit uddannelsesforløb og i mellem tiden har fået (mere) relevant uddannelse og/eller erhvervserfaring, som har betydning for fastlæggelsen af uddannelsesforløbet. 

F.eks. kan der være behov for en ajourføring, hvis den voksne fra afbruddet og ind til genoptagelsen har haft erhvervserfaring, som på baggrund af meritbilagets bestemmelser medfører afkortning af uddannelsestiden.

Det betyder, at voksne nogle gange i forbindelse med ajourføringen af rkv’en skifter fra voksenspor 3 til 2 og i sidste ende også til voksenspor 1.

En voksen, der allerede er påbegyndt uddannelsen i voksenspor 1, vil dog som udgangspunkt ikke på baggrund af et afbrud, miste retten til sit euv 1 spor.

6) Skal elever med HG-bevis også have en rkv?

Nej, hvis en elev indgår en uddannelsesaftale på baggrund sit gamle HG-bevis (Reglerne forud for 2015), skal uddannelsesaftalen også følge de dagældende regler.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en obligatorisk rkv for voksenspor, og at eleven ikke skal indplaceres i et af de tre voksenspor.

Hvis man vil benytte mulighederne for voksenspor, herunder euv 1, skal man leve op til de nuværende krav og optages på den seneste uddannelsesbekendtgørelse. Det betyder f.eks. også, at man skal opfylde kravene om et gymnasialt niveau i forhold til kontoruddannelsen.