Opdaterede spørgsmål og svar pr. 2. september 2019

Skiftekompetence for eux 1. del 1

Standardmerit for elever med hhx baggrund  

Skiftekompetence mellem Detail og Handel for grundforløb påbegyndt under 2019-bekendtgørelsen eller senere

Øvrige spørgsmål 

 

1.      Hvem er omfattet af skiftekompetencen efter eux 1. del

 • Skiftekompetencen gælder for alle med bevis for eux 1. del, uanset hvornår de har påbegyndt uddannelsen, dvs. det gælder også for elever, der allerede har et bevis for eux 1. del.
 • Elever med bevis for eux 1. del har fremover fuld standardmerit i forhold til at skifte til de andre merkantile erhvervsuddannelsers hovedforløb.
 • Eleven med bevis for eux 1. del kan skifte mellem Detail, Handel, Event, Kontor og Finans uden at skulle supplere med USF, ny grundforløbsprøve mv. Til top

2.      Kan eux-elever med gamle beviser for eux 1. del også skifte?

 • Ja, standardmeritten gælder også for de elever, der gennemfører eux 1. del efter tidligere uddannelsesbekendtgørelser. Elever med bevis for eux 1. del skal ikke supplere til overgangskravene i den nye uddannelse, uanset hvornår de har opnået beviset for eux 1. del.
 • Den fulde standardmerit for eux 1. del betyder, at det ikke koster et uddannelsesklip at skifte.
 • Bevis for eux 1. del inden for Finans giver også adgang til Detail, Event, Handel og Kontor. Eleverne skal heller ikke supplere i forhold til de særlige uddannelsesspecifikke valgfag, der indgår i de studiekompetencegivende forløb
 • Eleverne får ved afslutning af hovedforløbet bevis for en fuld gennemført eux samtidig med, at eleven får uddannelsesbevis for den uddannelse, som eleven har gennemført hovedforløbet inden for. Det skal fremgå af beviset for eux, hvilken erhvervsuddannelse der er gennemført jf. eksamensbekendtgørelsens § 32, stk. 2 nr. 3. Til top

3.      Har elever med bevis for eux 1. del ret til at starte på et grundforløb?

 • Nej, standardmeritten for eux 1. del er fastlagt i de nye uddannelsesbekendtgørelsers § 2, stk. 1 og gælder alle elever med bevis for eux 1. del, både gamle og nye beviser. Eleverne med et gammelt bevis for eux 1. del kan ikke vælge frivilligt at gennemføre GF2 inden for en af de uddannelser, som de har standardmerit for.Til top

4.      Kan elever med bevis for eux 1. del optages i skoleoplæring inden for en af de andre uddannelser?

 • Elever med bevis for eux 1. del kan også benytte skiftekompetencen, hvis de søger optagelse i skoleoplæring. Elever kan dog ikke optages i skoleoplæring, hvis der er gået mere end en måned fra afslutningen af eux 1. del, uanset om eleven vil fortsætte i samme uddannelse eller skifte til en af de andre merkantile uddannelser.
 • Hvis en elev med bevis for eux 1. del vil skifte og starte på hovedforløbet inden for en anden merkantil erhvervsuddannelse, skal eleven søge en uddannelsesaftale og starte direkte på hovedforløbet i uddannelsesaftalen, hvis der er gået mere end 1 måned efter afslutningen af eux 1. del.
 • En elev med bevis for eux 1. del, der allerede er optaget i skolepraktik, kan også skifte uddannelse i skoleoplæringen, hvis det kan ske uden tab af uddannelsestid.Til top

5.      Skal det fremgå af grundforløbsbeviset, at eleverne har skiftekompetence efter eux 1. del?

 • Skiftekompetencen opnås, når eleven har gennemført det studiekompetencegivende forløb, så derfor skal skiftekompetencen ikke fremgår af grundforløbsbeviset, der udstedes efter GF2. Eleven skal følge det studiekompetencegivende forløb inden for den uddannelse, som grundforløbsbeviset giver adgang til og kan ikke skifte uddannelse allerede efter GF2.
 • Beviset for eux 1. del skal ikke påføres oplysning om skiftekompetence.Til top

6.      Koster det et uddannelsesklip, hvis elever med bevis for eux 1. del vil skifte uddannelse?

 • Nej, standardmeritten for eux 1. del betyder, at eleverne kan skifte uddannelse, uden det koster et uddannelsesklip.Til top

7.      Har studenter med stx/hf/htx-baggrund også skiftekompetence?

 • Nej, skiftekompetencen, der blev indført pr. 1. august 2019, gælder kun for elever med bevis for eux 1. del. Desuden har studenter med hhx baggrund opnået direkte adgang til de merkantile hovedforløb.
 • Hvis studenter med stx/hf/htx, der har et GF2 bevis, som er opnået forud for 2019-bekendtgørelserne, vil skifte til en anden uddannelse, skal de optages på grundforløbet inden for den nye uddannelse. Eleverne benytter dermed endnu et uddannelsesklip, hvis grundforløbet ikke indgår i den nye uddannelsesaftale.
 • Dog har studenter med stx/hf/htx, der gennemfører de 5 ugers identiske grundforløb inden for enten Detail eller Handel efter 2019-bekendtgørelsen eller senere, adgang til at skifte mellem hovedforløbet på Detail og Handel i lighed med de ordinære GF2 elever, efter 2019-bekendtgørelsen ellere senere, på Detail og Handel.Til top

8.      Bruger elever med hhx baggrund et uddannelsesklip?

 • Nej, standardmeritten for hhx tæller ikke som et uddannelsesklip, når eleverne kan starte direkte på hovedforløbet uden grundforløb.Til top

9.      Skal elever med hhx baggrund fortsat have en RKV, når de starter?

 • Elever med hhx baggrund skal fremover starte direkte på hovedforløbet, fordi de har standardmerit for grundforløbet.
 • Hvis de er blevet 25 år, når de starter på erhvervsuddannelsen/hovedforløbet, er de omfattet af reglerne om EUV og skal starte med den obligatoriske RKV.
 • Hvis de er under 25 år, når de starter på erhvervsuddannelsen/hovedforløbet, er de alene underlagt de almindelige regler om RKV, som gælder for alle elever jf. hovedbekendtgørelsens § 61, stk. 3.
 • Hvis en elev med hhx baggrund tidligere har været startet på samme erhvervsuddannelse og f.eks. har gennemført det hidtidige 5 ugers grundforløb, vil eleven skulle følge samme uddannelsesbekendtgørelse som dengang, når eleven genoptager erhvervsuddannelsen. Hvis eleven som led i EUV dengang fik foretaget en RKV, er den stadig gældende men skal evt. suppleres pga. nye kompetencer i den mellemliggende periode.Til top

10. Kan elever med hhx baggrund optages i skoleoplæring?

 • Hvis en elev med hhx baggrund søger optagelse på en af de merkantile erhvervsuddannelser, har eleven merit for grundforløbet og skal indkaldes til informationsmøde om SKO, når eleven har henvendt sig om optagelse i skoleoplæring.
 • Elever, der har gennemført en hhx, skal påbegynde skoleoplæring 1 måned efter, eleven har henvendt sig for at blive optaget i skoleoplæring.
 • Elever, der har gennemført en hhx, og derfor godskrives hele grundforløbet, kan optages i skoleoplæring inden for 2 år efter afslutningen af hhx, jf. § 115, stk. 3 i hovedbekendtgørelsen.Til top

11. Kan elever med gamle GF2 beviser (forud for 2019) fra Detail og Handel skifte uden supplering?

 • Nej, den skiftekompetence mellem Detail og Handel, der blev indført med 2019-bekendtgørelsen, gælder kun for elever, der gennemfører de nye identiske GF2 forløb efter 2019-bekendtgørelserne eller senere bekendtgørelser.Til top

12. Hvordan kan en elev med et gammelt bevis for GF2 (forud for 2019) Detail skifte til Handel?

 • Hvis elever med GF2 beviser fra 2018-bekendtgørelserne eller tidligere vil skifte mellem Detail og Handel, skal de bruge et uddannelsesklip og optages på den aktulle bekendtgørelse og skal dermed leve op til de overgangskrav, der blev indført med 2019-bekendtgørelserne. Elever med bevis fra 2018-bekendtgørelserne eller tidligere bekendtgørelser har ikke skfitekompetence mellem Detail og Handel. Til top

13. Kan elever med et gammelt GF2 bevis for Detail eller Handel stadig indgå aftaler?

 • Ja, efter den bekendtgørelse, der gjaldt, da de startede på uddannelsen.
 • Elever med f.eks. et GF2 bevis fra ældre detailhandelsbekendtgørelser skal overgå til hovedforløbet efter reglerne i den gamle bekendtgørelse og følge de specialer og fag, der var tilknyttet den gamle uddannelsesordning.
 • Når eleven har gennemført og fået uddannelsesbevis for Salgsassistent, Digital Handel eller Convenience efter gamle regler, har eleven direkte adgang til det nye trin 2 Retail Manager jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 5 og skifter dermed bekendtgørelse. Det koster ikke et uddannelsesklip.Til top

14. Kan eleverne inden for Detail og Handel skifte uddannelse ifm. skoleoplæring?

 • Ja, når eleverne får et grundforløbsbevis efter 2019-bekendtgørelserne eller senere, der giver adgang til både Detail og Handel, kan eleverne vælge, inden for hvilken af de to uddannelser, de vil søge optagelse i skoleoplæring.
 • Uanset om de søger optagelse i skoleoplæring inden for den samme uddannelse, eller de ønsker at skifte uddannelse, skal de starte i skoleoplæring en måned efter afslutningen af grundforløbet.Til top

15. Kan elever, der allerede har et uddannelsesbevis for salgsassistent m/u profil også indgå aftale om Retail Manager?

 • Ja, adgangen til trin 2 Retail Manager gælder både for elever med bevis for det trin 1 og et uddannelsesbevis efter de gamle bekendtgørelser fra 2018 eller tidligere for Salgsassistent, Digital handel og Convenience.Til top