Uddannelsesaftaler: arbejds,- og ansvarsfordeling

Ansøgninger om afkortning og forlængelse af uddannelsestiden kan nu foretages i EASY P Sag.

Ansøgninger om afkortning eller forlængelse af uddannelsesaftaler

De faglige udvalg benytter EASY P Sag til kommunikation med skolerne om ansøgninger om afkortning/forlængelse af uddannelsestiden. De faglige udvalg anmoder derfor skolerne være virksomheder/elever behjælpelige med ansøgninger og oprette ansøgningen i EASY P Sag. Evt. ansøgninger, som Uddannelsesnævnet modtager direkte fra virksomheder/elever, oprettes tilsvarende af Uddannelsesnævnet i EASY P Sag, og skolen modtager orientering om, at afgørelsen kan hentes i EASY P Sag.

Uddannelsesnævnets vejledning om EASY P Sag beskriver de særlige skabeloner, der er oprettet til det merkantil område.

I stedet for at taste ansøgningen i skabelonen, kan de nuværende skemaer udfyldes og oploades til sagen i EASY P: Afkortning / Forlængelse

Delegering til LUU er justeret pr. 1. august 2020

De faglige udvalg har delegeret kompetence til de lokale uddannelsesudvalg til at træffe afgørelse om forlængelse og fastsættelse af uddannelsestid inden for nærmere fastlagte områder. Delegeringen er blevet justeret for at præcisere forlængelse ved "virksomhedsskift" og afkortning ved dobbeltuddannelse. 

Delegering vedr. uddannelsesaftaler og skoleoplæring, omfattet af reglerne pr. 1. august 2020

Delegering vedr. uddannelsesaftaler og skoleoplæring, omfattet af reglerne forud for august 2015