Delprojekter

Projektets delprojekter

Projektet består af 6 indbyrdes sammenhængende delprojekter, der samlet har bidraget til udvikling og afprøvning af nye modeller for digitale læringskoncepter, udvikling af digitale undervisningsmaterialer samt opkvalificering af lærerne:

1) Udvikling af modeller/skabeloner for digitalt undervisningsmateriale
2) Udvikling af modeller/skabeloner for digitale test og effektmåling
3) Didaktisk anvendelse af informationer om dokumentation for digital tilstedeværelse
4) Strategisk forankring af digital læring på alle deltagende skoler
5) Udvikling af digital læreruddannelse til digitalt kursusudbud i AMU
6) Afprøvning af digitale læringsforløb

Projektets resultat jf. forandrinsteorien

Der er bl.a. formidlet via en række seminarer og møder med RAMBØLL udarbejdet en endelig forandringsteori for projektet.

Projektets samlede resultat kan sammenfattes ift forandringsteorien og projektets 6 delprojekter:

  • 3 delprojekter har fuldt ud eller i næsten fuldt omfang levet op til projektets resultatforventninger (mørkegrønne).

Det er tre delprojekter (lysegrønne) der ikke har opnået de planlagte resultater i fuldt omfang er:

  • Delprojekt 3 om anvendelsen af information om digital tilstedeværelse, hvor det er alle uddannede underviserne, der konkret har nået arbejdet med feltet
  • Delprojekt 4 om strategisk anvendelse af digital læring på skolerne, hvor det ikke er alle skoler, der har en udviklet en digital strategi for AMU
  • Delprojekt 6 afprøvning af digitale undervisningsmaterialer og tests, hvor det kun er nogle af underviserne der konkret har arbejdet med feltet grundet projektets forsinkelse.

Der har i projektforløbet været fokus på de aktiviteter, der direkte kan henføres til projektet:

faser

Samlet set er projektets målopfyldelsen rimelig god, idet det må forventes, at projektet i takt med at flere af de udviklede og tilpassede kurser ”rammer markedet” i 2017 vil opnå en højere grad af målopfyldese.

Resultater der ikke kan henføres til projektet:

faser2

Kritiske faktorer i forløbet

Man kan meget kortfattet sammenfatte de ”snublesten” – kritiske faktorer - der har været i projektafviklingen og som har været afgørende betydning for resultatet i en model bestående af 6 forskellige trin. De 6 trin er:

6 steps

1. Platform. Problemstillingen omkring platformen, herunder problemer om ejerskab, funktionalitet og driftsøkonomi, hvor der opstod en betydelig forsinkelse som aldrig blev indhentet.

2. Uddannelse af udviklere og undervisere og deres udbytte af læreruddannelsen i digital læring, forståelse af test og ePædagogik var af væsentlig betydning for, hvor mange kurser der blev udviklet af en tilstrækkelig god ren online kvalitet og som skolerne finder relevante at tilpasse og udbyde.

3. Antal online kurser, der er blev udviklet og tilpasset, var meget påvirket af, at ramme-vilkårne for AMU var stamme i projektperioden, af svingende ledelsesopbakning til projektet, af manglende tid, skift i udviklere/ undervisere og almindelig ”projektkoks”.

4. Udbud af digital læring var udover de allerede nævnte forhold afhængig af skolernes brug af AMUONLINE og/eller deres egen platform, deres vurdering af markedet for digital læring her og nu samt vurdering af, hvilken kvalitet, man forventede af de udviklerede og tilpassede kurser skulle have.

5. Afviklede kurser i projektperioden (afsluttet nov.2016). Antal afviklede kurser var afhængig af skolernes udbudspolitik, deres markedsføring og valg kontekst som kom sent i gang og som har været meget forskellig.

6. Effekt af kursusaktiviteten.Effekten af de afviklede kurser er afhængig af i hvor høj grad de er tilpasset målgruppen i en given kontekst, af kursets oplevede kvalitet samt af underviserens viden om og evne til at anvende digital læring.