Delprojekt 3

Didaktisk anvendelse af informationer om dokumentation for digital tilstedeværelse

Delprojekt 3 indsamlede og systematiserede viden og metoder, så underviserne kan sikre kursisternes aktive digitale tilstedeværelse og dermed øge læringsudbyttet.

fase 3

Behovet for kontrol af kursisters identitet og aktivitetsniveau dækkes allerede i dag af forskellige it-værktøjer.

Der er tale om et mindre delprojekt og de metoder der er blevet udviklet indgik i udviklingen af den digitale læreruddannelse og i afprøvningen af digitale kursusforløb.

Der er udarbejdet et koncept for alle udviklede kurser (se bilag).

Den forventede effekt af delprojekt 3

Underviserne får viden og metoder til at sikre kursisternes aktive digitale tilstedeværelse og dermed øge læringsudbyttet

Observationer om digital tilstedeværelse

Underviserne der har deltaget i projektet har modtaget undervisning og opnået viden og metode-forståelse om aktiv digital tilstedeværelse.

Konceptet for digital tilstedeværelse er af udvikler og undervisere søgt indarbejdet i de udviklede og tilpassede kurser som er kvalitetsmæssigt godkendt.

Da der kun er afviklet få kurser er det begrænset, hvad der foreligger af data om effekten. Der er dog enkelte interessante erfaringer:

  • Der er delte meninger om registreringen af tilstedeværelse har sikret god fremdrift for hele holdet af kursister.
  • Nogle undervisere vurdere, at registreringen har givet de enkelte kursister en god og forståelig information om hvor langt de er / hvad de mangler.
  • Andre undervisere og uddannelsesansvarlige er knap så sikre på, at der er/vil være de nævnte positive effekter af registreringen.

VisEffekt og koncept for test

Projektet har vist, at der er større vanskeligheder med at anvende testredskaber end oprindelig forventet.

VisEffekt og konceptet for tests er ikke anvendt i nogle af de kurser, der pt. er gennemført og registreret.

Selvom testredskaberne principielt skulle give muligheder for at tilpasse kursusindhold til målgruppen og mulighed for følge op på læringstilvækst, så har en række praktiske og adfærdsforhold stillet sig i vejen.

Der er ingen af de pt. gennemførte og registrerede kurser, der har anvendt resultatet af VisEffekts ”før testen” for den enkelte kursist til at tilrettelægge mere individuelle forløb, baseret på den enkelte kursists score i før-testen.

Enkelte undervisere har udtrykt en kritiske holdning overfor værdien af eftertesten – det kan ikke forventes at kursisterne vil anvende den - er vurderingen.

En udvikler bemærker:

”Det har været et spændende forløb. Desværre bundet af formalia i lidt for høj grad. Vis effekt testen tror jeg i bund og grund ikke på. Jeg tror ikke at vores kursister tager testen efter tre måneder. Der var alt for lidt tid til overvejelser over dette punkt, følte at det blev "sneget " ind af bagdøren”

Der er en mere generel kritik af de ”snublesten”, der ligger i login procedurerne til VisEffekt. ”Kursisterne stå af”, det er besværligt og der er ikke noget personligt incitament for den enkelte til at deltage. Der er tilsyneladende behov for en gentænkning af de udviklede løsninger i VisEffekt.