Delprojekt 4

Strategisk forankring af digital læring på alle deltagende skoler

Målet om at alle deltagende skoler - som del af projektet – skulle udarbejde og vedtage en ”digitaliseringsstrategi for undervisning og didaktik i AMU” er ikke indfriet som planlagt.

fase 4

En væsentlig årsag hertil er forskellige konkurrencemæssige interesser skolerne i mellem.

Der er i regi af projektet udarbejdet en vejledning til, hvordan skolerne kan arbejde med omstilling til digitalt undervisningsudbud.

Det kan argumenteres for, at skolerne via projektet og ikke mindst via fortsættelsen i TUP2015 er blevet bestyrket i, at digital læring vil være en central del af det fremtidige udbud af AMU kurser.

Der er på stadig flere skoler, som del af en samlet digital strategi, afsat betydelige flere investeringer end hidtil til digital læring, reorganiserer indsatsen, ansættelse af ledere som digitaltansvarlige og til at arbejder med udvikling af digitale undervisningsmateriale- og undervisermotivation og kompetencer i 2016 og 2017.

De forventede effekter

Alle deltagende skoler skulle udarbejde og vedtage en ”digitaliseringsstrategi for undervisning og didaktik i AMU”, der skulle formidle, hvorfor digital læring i AMU er fremtiden og hvad såvel ansatte som kunder får ud af at denne nye måde at lære på.

Digitaliseringsstrategien skulle samtidig sikre, at ledelsesniveauet er klædt på til at der arbejdes med digitalt kursusudbud i AMU, og at der er ressourcer og faciliteter til at understøtte undervisernes deltagelse i den digitale læreruddannelse og udviklingen af materialer og test.

Observationer om forløbet vedr. digitaliseringstrategi for AMU på skolerne

Det var en antagelse i projektet, at de deltagende skoler ønsker at arbejde systematisk med at tilrettelægge et attraktivt digitalt kursusudbud. Digitaliseringen skulle ikke alene ses på som et ”projekt” – det skal gøres til en ”indsats”. I projektet var der planlagt gennemført tre halvdagsmøder med deltagelse af projektkoordinatorer fra de 13 deltagerskoler.

Disse er ikke blevet afviklet som planlagt. På en række møder med de projektansvarlig indgik spørgsmålet som et blandt flere punkter. På møderne kom det klart frem, at der var også meget forskellige opfattelse af værdien af denne aktivitet.

Efter en dialog med skolerne var det tydeligt for projektgruppen og HAKL, at skolerne har meget forskellige strategiske interesser og var meget forskellige stillet, når det kom til en strategi for digital læring.

Kun få skoler havde i 2015 konkrete strategier for digitalisering af udbuddet, mens andre ikke have igangsat et digitalt udviklingsarbejde overhovedet.

Skolerne havde således meget forskellige forudsætninger og målsætninger vedrørende digitalisering af AMU-udbuddet. Det var således ikke muligt at skabe et grundlag for en fælles digital strategi.

Der blev i stedet i regi af projektet udarbejdet en vejledning til, hvordan skolerne kan arbejde med omstilling til digitalt undervisningsudbud.

Den udarbejdede vejledning er udsendt til direktører/rektorer på deltagerskolerne med en opfordring til dialog om udvikling af strategier for, hvordan skolerne kan hæve kvaliteten gennem digitalisering af uddannelsesudbuddet.
Planen var, at direktører/rektorer løbende orienteres om udviklingen i projektet, ligesom Deloitte og HAKL stiller sig til rådighed for sparring omkring skolernes digitaliseringsplaner.

Det blev besluttet betragte denne fase som afsluttet, da flertallet af skolerne i løbet af 2015 ikke ønskede at udnytte den sparring, som Deloitte og HAKL stillede til rådighed.