Executive summery

MARKEDET FOR DIGITAL LÆRING ER I BEVÆGELSE, OG PROJEKTET HAR KONKRET SKABT GRUNDLAGET FOR EN PRODUKTIONSMODEL FOR DIGITAL LÆRING I AMU PÅ HAKL's OMRÅDE

Projektet har taget udgangspunkt i tre forhold:

  1. Der er efter mange års usikkerhed tilsyneladende et internationalt gennembrud på vej indenfor markedet for digital læring.
  2. Der er et behov fra virksomheder - der anvender AMU i HAKL regi - om mere fleksible og tidssvarende læringsforløb. Her er digitale læringsforløb, ikke mindst hvis de kan afvikles som rene on-line kurser - der hvor det giver mening - et udpræget ønske fra arbejdsmarkedets parter.
  3. Kommissoriet til regeringens ekspertudvalg for VEU indeholder et fornyet fokus på muligheder i digital læring, hvilket indikerer en øget politisk opmærksomhed om digital læring.

Projektet har opnået resultater på langt de fleste af de opstillede resultatmål og giver et bidrag til alle tre forhold:

Ad 1) Projektet har først og fremmest kvalificeret en udviklingsproces i AMU-systemet på HAKLs område, der af deltagende skoler ses som en step-stone for etableringen af et marked for digital læring. De deltagende skoler er via projektet blevet yderligere bestyrket i, at digital læring bør være en central del af det fremtidige udbud af kurser. Der er på stadig flere skoler, som del af en samlet digital strategi også udover AMU-området, afsat betydelige investeringer til digital læring, materiale- og kompetenceudvikling i 2016 og især i 2017.

Projektet har udviklet en læreruddannelse, incl. koncepter og materialer, der er et godt grundlag for uddannelse af andre undervisere og andre skoler i digital læring og i selvstændig produktion og tilpasning af digitalt undervisningsmateriale.

Ad 2) Der er som del af projektet udviklet 100+ kursusmål (skabeloner), og ca. 70 kursusmål blev færdigudviklet i ren online format fordelt bredt på relevante kursusmål. Aktuelt (medio november 2016) er 60+ kursusmål tilpasset af skolerne og er enten allerede i udbud eller gjort klar til udbud på markedet. Over 60 undervisere har gennemført uddannelsen i digital læring, og de udgør nu en kerne af fremtidige udviklere og undervisere på feltet. Kursistmålgrupperne er primært beskæftigede i HAKLs AMU-målgruppe. Der er eksempler på, at ledige anvender de udviklede kurser som del af et åben værkstedsforløb. Medio november er ca. 450 kursister registrerede som brugere af AMUONLINE.dk.

Ad 3) Lang størsteparten af de udviklede digitale kurser har en tilstrækkelig høj kvalitet, dvs. at de vurderes at være så gode, at de med fordel kan bringes i udbud og anvendt helt eller delvist, som del af længere sammenhængende forløb og/eller i åben værkstedsforløb. Selvom der er eksempler på kurser, der ifølge nogle skoler ikke har den fornødne kvalitet til at de vil forsøge at tilpasse dem til konkrete målgrupper og kontekster, så stiller det i sig selv ikke et afgørende spørgsmålstegn ved projektets ”produktionsmodel”: at det er muligt at uddanne undervisere til habile udviklere og tilpassere af digitalt læringsmateriale.

DER ER UD FRA PROJEKTETS RESULTATER GOD GRUND TIL, AT DE KOMMENDE REFORMER AF VEU OFFENSIVT UNDERSTØTTER ET ØGET MARKED FOR DIGITAL LÆRING.