Opmærksomhedspunkter

Der er behov for at gøre digital læring til en fast og central del af skolernes fremtidige udbud

Der bør - uanset hvilke reformer der bliver af VEU-systemet - udvikles en række nye incitamenter for at udvide markedet for digital læring indenfor HAKLs regi. Baggrunden herfor er, at det er en klar beslutning, at HAKL ikke ønsker, at være den der driver et marked for digital læring – herunder at være fremtidig ejer af platformen AMUONLINE.dk. Projektet og opfølgeren i TUP2015-programmet har entydigt til formål at ”kick-starte” markedet og skabe en produktionsmodel, der er dybt forankret i skolernes og undervisernes praksis.

Der må skabes nye forretningsmodeller, der kan sikre indtjening via digital læring

Projektet er påvirket af nogle rammevilkår, der har betydning for en konsolidering og udbredelsen af projektets resultater - herunder især videreførelsen af ”produktionsmodellen” og en markeds-føring af digital læringsformer. Det væsentligste rammevilkår har været det voldsomme fald i aktiviteten for HAKLs AMU-kurser og usikkerhed om effekten af udbudte kurser. Det er og har været et dramatisk baggrundtæppe for projektet. Institutionelt er AMU-aktiviteten hovedsageligt forankret på erhvervsskoler, der har ungdomsuddannelse og herunder især EUD som sin hoved-aktivitet, hvilket også afspejles i styring af skolerne både i forhold til den administrative ledelse og i forhold til den strategiske ledelse i skolernes bestyrelser. AMU er som oftest reduceret til en marginal forretningsmulighed – en position der har indvirkning på skolernes strategiske beslutninger om udbud og investeringer. Der må derfor udvikles nye forretningsmodeller, der kan sikre og synliggøre indtjeningen for AMU og eksplicit AMU i HAKL regi af at udbyde digital læring.

Behov for en ledelsesmæssig forankring og professionalisering af ledelsen af digital læring på flere institutioner, end det er tilfældet nu

Selvom der – som nævnt bl.a. foranlediget af projektet - er givet tilsagn om øgede investeringer på nogle skoler til udstyr og kompetenceudvikling af undervisere, så er det ønskeligt med en bredere forankring af en digital strategi for AMU i institutionerne og for en øget professiona-lisering på ledelsesniveau på flere institutioner, end det aktuelt er tilfældet.

Det er væsentligt at konsolidere og videreudvikle projektets produktionsmodel

Der er ganske vist et udbud af privat digital læring, men det er aktuelt ikke bredt på områder, der dækker HAKLs AMU-målgrupper og deres behov. Indtil der er et etableret nye forretningsmodeller for et samlet udbud af digital læring på HAKLs AMU-område, er der behov for at styrke skolernes incitamenter til selv at udvikle og vedligeholde et udbud af HAKLs mål via digital læring.

Skab incitament der afspejler sig i en positiv økonomi ved at satse på digital læring, herunder ren online

Konkret er forudsætningen om tilstedeværelse et problem for afvikling af rene online kurser. Der er en modsætning imellem tidsstyring (7,4 timer) og muligheden for fleksibilitet, ved både at kunne bruge mere tid og mindre tid end stipuleret. Anvendelsen af digital læring rejser behov for en nyfortolkning af godtgørelsesreglerne og tidsstyringen.

En afskaffelse af tilstedeværelseskravet er ønskeligt ud fra flere forhold. Det er for det første via ren online afvikling af HAKLs AMU kurser muligt at tracke kursisternes aktivitet og via indbyggede tests kursisternes progression i kursusforløbet uden at være afhængig af tilstedeværelse. Det giver mulighed for at opgøre konkrete mål for læringstilvækst som dokumentation af effekt af et givent fleksibelt afviklet kursusforløb. En sådan dokumentation anses for  værdifuld af både virksomheder og kursister. Afvikling af kurser som ren online giver for det andet også betydelige skalafordele, som gør det muligt for de involverede skoler at optimere indtjeningen og øge den enkelte undervisers produktivitet. Digital online læring eller det samme anvendt i open læringsværksteder vil kunne indebære en 100 garanti for gennemførelse.

Det må påpeges, at forsinkelser og konkrete problemer med at anvende VisEffekt i praksis er et problem for at måle læringstilvækst og for derved at kunne give kursister og virksomheder bevis for at kursisterne har tilegnet sig de forventede nye kompetencer og færdigheder. Uhensigtsmæssig login procedure og standardiserede spørgerammer er områder, der med fordel kan laves om og dermed mindske problemer for, at digital læring kan blive profitabelt for den enkelte skole.

Aktivitetsnedgangen har påvirket skolernes økonomi og skabt usikkerhed om fremtidens udbud af HAKL-kurser. Konkurrencen mellem skolerne er på AMU-markedet intensiveret. Det står i modsætning til, at der er ganske gode potentialer i et skolesamarbejde indenfor digital læring i form af specialisering og muligheder for at afvikle landsdækkende kurser. Den forretnings-tænkning, som institutionerne er tvunget ind i - som følge af de økonomiske styrings- og incitamentsstrukturer – har dog vist sig, at udgøre en barriere for et mere forpligtende skolesamarbejde og dermed for digital læring. En afklaring af de fremtidige økonomiske rammebetingelser for AMU på området for digital læring er således påtrængende og bør være en central del af VEU- reformen.

Skab et fælles laborpool af kompetente og motiverede undervisere i digital læring 

Aktivitetsnedgangen har også skabt et behov for tilpasning af såvel udbud som kapacitet, hvilket bl.a. har ført til restruktureringer af skoler / sammenlægninger og afskedigelse/ afgang af undervisere og andet personale. Det har direkte konsekvenser for skolernes kompetencer. Der er eksempler på, at undervisere, der har gennemgået uddannelsen i digital læring, er blevet opsagt som konsekvens af den pressede økonomi på skolerne. Der kan være grund til at overveje, at professionalisere og etablere et tværgående samarbejde skolerne imellem omkring fælles ”laborpools” af kompetente og motiverede undervisere indenfor digital læring.

Søg international inspiration til nye forretningsmodeller i MOOC

Skolernes forretningsmodel er, som det er illustreret, en barriere for udviklingen af et marked for digital læring på AMU-området. Det er et punkt, der kan være relevant for ekspertgruppen på VEU- området at være opmærksom på. Hvis der er behov for international inspiration, er der en interessant udvikling i gang indenfor Massive Open Online Courses (MOOC), der kan give inspiration til nye forretningsmodeller på feltet.