Baggrund og formål

Baggrund

I uddannelsessystemet er der udbredt erkendelse af, at der behov for at udvikle fleksibiliteten og kvaliteten i AMU-programmet. En løsning af disse problemer er en central forudsætning for at AMU kan forblive et relevant efteruddannelsestilbud for målgruppen af faglærte og ikke-faglærte.

Projektet ser digital læring, som en central del af svaret på disse problemer for AMU.

Projektets mål

Projektets mål er, at gøre AMU-udbyderne i stand til at imødekomme behovene for fleksibel, kvalitativ, hurtig og målrettet kompetenceudvikling gennem udvikling af modeller for digitalt undervisningsmateriale, digitale test og effektmåling, didaktisk anvendelse af informationer om dokumentation for digital tilstedeværelse, strategisk forankring af digital læring på alle deltagende skoler, udvikling af digital læreruddannelse samt afprøvning af digitale læringsforløb.

Problembeskrivelse

Projektet har forholdt sig til de problemer, der er for at udvikle fleksibiliteten og kvaliteten i AMU-programmet.

Barriererne for anvendelse af AMU er mange og komplekse, f.eks.:

  • Ofte er det både manglende fleksibilitet omkring tid, sted og form, der påvirker målgruppens kursusadfærd
  • Samtidig er det i flere tilfælde kursister og deres lederes oplevelse, at kvaliteten i under-visningen er utilstrækkelig
  • Dette skyldes fx manglende differentiering i tilrettelæggelsen af undervisningen eller stor forskel i det faglige niveau blandt kursisterne
  • Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurserne bør derfor udvikles og tilpasses, så kurserne kan nå bredere ud i målgruppen, samtidig med at den oplevede kvalitet blandt kursisterne øges

Antagelse

Det er projektets grundlæggende antagelse, at målsætningen kan nås gennem udbredelse af digital læring, der kan bidrage til en lang større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen og sikre, at kursister får et højere oplevet udbytte af kursusdeltagelsen.