Formidling

Projektet har valgt at betragte formidlingen af resultaterne ud fra tre dimensioner:

 formidling

Der er konkrete aktiviteter og resultater indenfor alle tre dimensioner.

Den kommercielle dimension er som vist absolut i sin startfase, men det er værd at bemærke, at en del skoler aktivt gør virksomheder og kursister opmærksom på hvilke muligheder, der ligger i digital læring

Politisk er der bl.a. via styregruppen, HAKL og skolerne tilgået arbejdsmarkedsparter informationer om digital læring. Der er planlagt en række formidlingsaktiviteter, der afvikles indenfor den nærmeste tid.

Pædagogisk er der med den omfattende dokumentation af indholdet i læreruddannelsen for digital læring - herunder en række ”Manual om How to..." udarbejde digitale undervisnings-materialer, inspirationshæfter og vejledning i digital strategi på skoleniveau samt vejledninger om anvendelsen af tests i AMU - et omfattende grundlag for P2P læring af undervisere på skoler der udbyder AMU. En mulighed der allerede er taget i brug på enkelte skoler.

Alt materiale er tilgængeligt på Materialeplatformen.

Gennemførte/planlagte formidlingsaktiviteter

Projektet har løbende afholdt formidlingsaktiviteter, som det fremgår af følgende oversigt:

 • Internt i projektet via en række møder med skolerepræsentanter både i HAKL regi og på møder i hhv. Ålborg, Horsens og København
 • Internt via den dokumenterede fremdrift på AMUonline.dk
 • Udviklere og deltagende undervisere på en række af skolerne projektet har på de respektive skoler afholdt interne instruktionsmøder og sparring med andre af skolernes undervisere. Det er især skoler, der i forvejen har en bevidst digital strategi og som allerede inden projektet var involveret i oplæring af undervisere i digital læring
 • Løbende orientering af arbejdsmarkedsparterne via styregruppens medlemmer samt dialog med enkeltmedlemmer af styregruppen
 • En væsentlig formidling af projekterfaringer og resultater er sket ved fortsættelsen af indsatsen i TUP-2015 puljen, hvor der både indgår nye skoler og skoler der var en del af TUP-2014 puljen.
 • Etableringen af Udviklerforum med 100 + deltagere
 • Deltagelse med oplæg på RAMBØLLs 2 koordinerings seminarer
 • Input til HAKLs nyhedsbrev og på HAKLs website
 • HAKL vil på sit udvidede møde den 6. december få en samlet afrapportering om forløbet
 • Formidling af projektresultater til konsulenter i uddannelsessekretariaterne og et møde med ministeriet.
 • Nærværende rapport og bilag er gjort tilgængelig på dette website og i en PDF version med direkte kobling til AMUonline.dk

Afvigelser fra planlagte formidlingsforløb

Projektet havde planlagt at afholde en formidlingskonference for ca. 100 undervisere ved projektets afslutning. Grundet projektets forsinkelse er denne konference ikke afholdt i projektperioden. Det kan påpeges at etableringen af Udviklerforum ikke var en del af projektet, men at det nu med mere end 100 brugere udfylder en meget mere aktiv og direkte nyttiggørelse af projektets resultater og erfaringer.