Platformen AMUonline

AMUonline.dk er etableret og velfungerende

Platformen AMUonline er pr. medio november 2016 omdrejningspunktet for mere end 550 brugere, platform for ca. 70 nyudviklede on-line kurser og et udviklerforum med mere end 100 deltagere.

Platformen anses generelt som god og velfungerende i projektfasen. Der gives i en survey til udvikler (se senere) dog udtryk for en vis mindre forskel i opfattelsen af platformens funktionalitet. Vurderingerne af AMU-online varierer som illustreret i nogle citater:

  • Platformen er fremragende til disse aktiviteter
  • Platformen kan kombineres med andre systemer - fx Google eller Office 365

Der viste sig et behov for en introduktion til de basale færdigheder, der er nødvendige for at kursisterne kan fungere på platformen. Der var i den sammenhæng et bredt ønske fra skolerne om, at der blev udviklet brugervejledninger i form af et antal videoer - rettet imod kursister - der viser, hvorledes de skal agere som kursist på AMUonline.dk

Der er derfor produceret en Introvideo til AMonline.dk, som kan anvendes bredt også efter TUP2014 projektets afslutning. Instruktionsvideoen blev tilgængelig 1. marts 2016. Det er en aktivitet, der ikke var planlagt som del af projektet, men som har stor betydning for platformens anvendelighed.

Projektet har bidraget til etableringen af et marked for digital læring ved etableringen af AMUonline.dk

AMUONLINE.dk var fra starten tænkt som projektets platform, der med tiden kunne blive en del af en digital markedsplads.

Der var i projektopstarten bestræbelser på at etablere et fælles ejerskab til platformen også efter projektets afslutning. Det kunne skolerne efter en længere forhandlingsrunde ikke blive enig om, og HAKL overtog ejerskabet frem til og med medio 2017. Skolerne bidrager i perioden til dækning af de løbende driftsomkostninger.

En del skoler har allerede, som en del af deres digitale strategi, etableret deres egne platformer som er en del af deres brand-identitet og konkurrenceprofilering.

Projektet har givet mulighed for alle deltagende skoler kan downloade alle færdigudviklede kurser på deres egen platform og dermed sikre et større udbud af digitale kurser end de kurser skolerne selv har udviklet.

Projektet er med afviklingen af administrationskurserne sikret, at der er ansatte på skolerne, der har den fornødne kompetence til, at de kan stå for integrationen af downloadede kurser på skolernes egne platforme og de kan integreres med EASY.