Teknisk arbejdsgruppe har afrapporteret

- Trepartsforhandlinger 2016 II

Teknisk arbejdsgruppe, nedsat jf. Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser, har ultimo november 2016 fremlagt forslag til grundlaget for den fremtidige model for det praktikpladsafhængige AUB såvel som fordelsuddannelser, bonusordninger og dimensionering af erhvervsuddannelser.

Den meget omfattende afrapportering indeholder konkrete løsningsforslag og incitamenter, der tilsammen skal bidrage til at der årligt, frem mod 2025, oprettes 8.000-10.000 flere praktikpladser end i dag.

Et af de helt centrale elementer i aftalen er, at der pr. 2018 indføres det praktikpladsafhængige AUB-bidrag. Kort fortalt betyder det, at AUB-midlerne omfordeles mellem virksomheder der beskæftiger faglært arbejdskraft; virksomheder, der tager ansvar ved at oplære elever, skal betale mindre i AUB-bidrag, og virksomheder, der uddanner færre eller ingen elever, skal betale mere i AUB-bidrag.

Praktikpladsafhængig AUB – Mer-bidrag eller praktikbonus

Rent praktisk vil den enkelte virksomhed modtage en måluddannelsesratio som afspejler forholdet mellem antal faglærte medarbejdere og antal elever. Virksomheden skal som minimum, have opfyldt deres måluddannelsesratio, for at undgå at betale mer-bidrag. Mer-bidraget udgør 27.000 kr. pr. manglende praktikårselev (gennemsnit).

Opfyldes måluddannelsesration derimod, og ansættes der flere elever sammenlignet, end de tre foregående år, vil virksomheden modtage en praktikbonus på optil 15.000 kr. pr. praktikårselev. Desuden modtager alle virksomheder nedsættelse af det generelle AUB med 295,-pr. faglært.

Fordelsuddannelser og dimensionering af uddannelser

Virksomheder tilskyndes via en fordelsbonusordning, til at tage elever inden for de såkaldte fordelsuddannelser. Ordningen skal sikre at der skabes de bedste praktikpladsmulighed, der hvor det fremtidige arbejdskraftbehov vurderes at blive størst.

Rent teknisk betyder dette, at erhvervsuddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder mm. betegnes som fordelsuddannelser, de øvrige erhvervsuddannelser dimensioneres for bl.a. sikre, at flest muligt elever har en praktikplads efter gennemført grundforløb.

Virksomheder der laver uddannelsesaftaler med elever fra fordelsuddannelser vil modtage en fordelsbonus på optil 5.000 kr. pr. praktikårselev. Eventuelt overskud/underskud fra bonusordningerne og bidragsnedsættelserne fordeles årligt ud, således sikres det at omfordelingen er i balance.

Virksomheder, der vil indgå en uddannelsesaftale med en elev fra en af de dimensionerede uddannelser, skal indgå uddannelsesaftalen allerede når eleven går i gang med grundforløbets 2. del.

Vejen til flere praktikpladser

Alle virksomheder, særligt dem, der bruger faglært arbejdskraft, kan være med til at etablere nye praktikpladser, og dermed opnå nedsættelse i AUB-bidraget.

Er virksomheden ikke klar til at binde sig til en 2-årig aftale, som er uddannelsesaftalens længde på de fleste uddannelser, kan der overvejes en kortere aftale.

Kan virksomheden ikke godkendes som oplæringssted fuldt ud, på grund af at ikke alle oplæringsfunktioner er til stede, kan der overvejes en delvis godkendelse af virksomheden og eleven kan ansættes på en kortere uddannelsesaftale.

Skæringsdatoer

Praktikbonus: Virksomhedens evt. bonus beregnes på baggrund af virksomhedens praktikårselever i 2017 i form af merbeskæftigelse i 2017 i forhold til gennemsnittet for 2014-16.

Evt. bonus udbetales i 2018

Dermed skal virksomheden ikke i 2017 leve op til kravet om merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens ”uddannelsesratio”, som først indføres som en betingelse fra og med 2018.

Fordelsbonus: Virksomhedens evt. bonus beregnes på baggrund af uddannelsesaftaler, der påbegyndes den 1. januar 2017 eller senere, og evt. bonus udbetales i 2018

Der udbetales alene bonus, hvis det viser sig, at uddannelsen i 2017 lever op til de konkrete to kriterier for at være en fordelsuddannelse

Alle de berørte virksomheder vil modtage nærmere informationer om det praktikpladsafhængige AUB gennem direkte kontakt. Desuden arbejdes der på en udbygning af virk.dk med nye funktionaliteter.