Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser

Udvalget har udviklingsansvaret for specialerne:

  • Salgsassistent/salgsassistent med profil
  • Blomsterdekoratør
  • Dekoratør/visual merchandiser

Udvalgets lovbestemte opgaver

De enkelte erhvervsuddannelsers mål og indhold er fastlagt af faglige udvalg, der er nedsat i henhold til erhvervsuddannelseslovens §37, af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne på det pågældende beskæftigelsesområde.

Det faglige udvalg har derfor en række opgaver i forhold til udvikling og drift af uddannelsen:

  • Følge den erhvervsmæssige udvikling inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og en gang om året indsende en udviklingsredegørelse til Ministeriet
  • Fastlægge uddannelsens mål og indhold, varighed og niveau, fag og praktikmål mv.
  • Godkende praktikvirksomheder og tilvejebringelse af praktikpladser
  • Afkorte/forlænge konkrete uddannelsesforløb
  • Behandle tvister mellem elev og praktikvirksomhed
  • Rådgive Rådet for de Grundlæggende erhvervsrettede Uddannelser

Udvalgets sammensætning og arbejde

Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelser består af 7 arbejdsgiver- og 7 arbejdstagerrepræsentanter. Den daglige drift af udvalgsarbejdet foretages af udvalgets formandskab. Formandsposten går på skift mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Udvalget holder møder 3 gang om året. Udvalgets formandskab holder møder ca. 6 gange om året.

Udvalget har en løbende dialog med skoler, der udbyder uddannelsen og mødes med skolerne efter behov, typisk 1 gang årligt.