Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser

Udvalget har udviklingsansvaret for specialerne:

 • Salgsassistent/ salgsassistent med profil
 • Digital handel
 • Convenience/ convenience med profil
 • Retail manager
 • Blomsterdekoratør
 • Dekoratør/ visual merchandiser

Udvalgets lovbestemte opgaver

De enkelte erhvervsuddannelsers mål og indhold er fastlagt af faglige udvalg, der er nedsat i henhold til erhvervsuddannelseslovens §37, af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne på det pågældende beskæftigelsesområde.

Det faglige udvalg har derfor en række opgaver i forhold til udvikling og drift af uddannelsen:

 • Følge den erhvervsmæssige udvikling inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og en gang om året indsende en udviklingsredegørelse til Ministeriet
 • Fastlægge uddannelsens mål og indhold, varighed og niveau, fag og praktikmål mv.
 • Godkende praktikvirksomheder og tilvejebringelse af praktikpladser
 • Afkorte/forlænge konkrete uddannelsesforløb
 • Behandle tvister mellem elev og praktikvirksomhed
 • Rådgive Rådet for de Grundlæggende erhvervsrettede Uddannelser

Udvalgets sammensætning og arbejde

Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelser består af 7 arbejdsgiver- og 7 arbejdstagerrepræsentanter. Den daglige drift af udvalgsarbejdet foretages af udvalgets formandskab. Formandsposten går på skift mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Udvalget holder møder 3 gang om året. Udvalgets formandskab holder møder ca. 6 gange om året.

Udvalget har en løbende dialog med skoler, der udbyder uddannelsen og mødes med skolerne efter behov, typisk 1 gang årligt.