Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen

Udvalget har udviklingsansvaret for Handelsuddannelsen med specialer:

  • Handelsassistent, salg
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent
  • Digital handel B2B

Udvalgets lovbestemte opgaver

De enkelte erhvervsuddannelsers mål og indhold er fastlagt af faglige udvalg, der er nedsat i henhold til erhvervsuddannelseslovens §37, af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne på det pågældende beskæftigelsesområde.

Det faglige udvalg har derfor en række opgaver i forhold til udvikling og drift af uddannelsen:

  • Følge den erhvervsmæssige udvikling inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og en gang om året indsende en udviklingsredegørelse til Ministeriet
  • Fastlægge uddannelsens mål og indhold, varighed og niveau, fag og praktikmål mv.
  • Godkende praktikvirksomheder og tilvejebringe af praktikpladser
  • Afkorte/forlænge konkrete uddannelsesforløb
  • Behandle tvister mellem elev og praktikvirksomhed
  • Rådgive Rådet for de Grundlæggende erhvervsrettede Uddannelser

Udvalgets sammensætning og arbejde

Det faglige udvalg for Handelsuddannelsen består af 4 arbejdsgiver- og 4 arbejdstagerrepræsentanter. Derudover er der udpeget 3 suppleanter fra hver side. Den daglige drift af udvalgsarbejdet foretages af udvalgets formandskab. Formandsposten går på skift mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Udvalget holder møde 3 gange om året. Udvalgets formandskab holder møde 6 gange om året.

Udvalget har en løbende dialog med skoler, der udbyder uddannelsen og mødes med skolerne efter behov, typisk 1 gang årligt.