Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF)

Områdeudvalget for kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) har udviklingsansvaret for kontorspecialerne:

  • Offentlig administration
  • Lægesekretær

Udvalgets lovbestemte opgaver

De enkelte erhvervsuddannelsers mål og indhold er fastlagt af faglige udvalg, der er nedsat i henhold til erhvervsuddannelseslovens §37, af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne på det pågældende beskæftigelsesområde.

Udvalget har derfor en række opgaver i forhold til udvikling og drift af specialerne Offentlig administration samt Lægesekretær:

  • Følge den erhvervsmæssige udvikling inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og en gang om året indsende en udviklingsredegørelse til Ministeriet
  • Fastlægge specialernes mål og indhold, varighed og niveau, fag og praktikmål mv.
  • Godkende praktikvirksomheder og tilvejebringe af praktikpladser
  • Afkorte/forlænge konkrete uddannelsesforløb
  • Behandle tvister mellem elev og praktikvirksomhed
  • Rådgive Rådet for de Grundlæggende erhvervsrettede Uddannelser

Udvalgets sammensætning og arbejde

OmKOF består af 6 arbejdsgiver- og 6 arbejdstagerrepræsentanter. Det daglige drift af udvalgsarbejdet foretages af udvalgets formandskab.

Udvalget holder møder 4 gang om året. Udvalgets formandskab holder møder 4 gange om året.

Udvalget har en løbende dialog med skoler, der udbyder uddannelsen og mødes med skolerne efter behov.