Elevens løn, ferie, tilskud

Alle virksomheder, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår mv. for området, også selvom virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten.

Elevens løn og arbejdstid

Elevens arbejdstid og løn følger som minimum overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde. Virksomheden skal betale løn til sine elever i hele oplæringstiden, også under skoleophold. Virksomheden kan dog modtage refusion fra AUB for disse perioder.

Enhver virksomhed skal i øvrigt overholde lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Virksomheden og eleven kan kontakte organisationerne i de overenskomstbærende parter for nærmere vejledning.

Hvad med ferie?

Ferieloven gælder også for elever, dvs. elever har også ret til ferie.

En ny ferieordning trådte i kraft den 1. september 2020, hvor der indføres samtidighedsferie. Læs mere om den nye ferieordning på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Der er også i den nye ferieordning en særregel for elever med ret til betalt ferie i første og andet hele ferieafholdelsesperiode. Se nærmere § 42 i lov om ferie.  

Se desuden notat fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om elever ret til ferie i overgangsperioden.  

Sygdom og barsel

For elever med en uddannelsesaftale, der samtidigt hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel, når de ikke strider mod erhvervsuddannelseslovens regler, og det samme gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.

Lønrefusion og andet tilskud

Når eleven er under skoleophold kan virksomheden modtage lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Dette sker ved at virksomheden modtager et orienteringsbrev fra AUB, når AUB har modtaget indberetningen fra skolen om, at virksomhedens elev har været i skole. Herefter bliver lønrefusionen og evt. befordring automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.

AUB yder endvidere tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgivere har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Skolen oplyser om tilskudsforholdene i det konkrete tilfælde.

Lønrefusionssatser