Elevens løn, ferie, tilskud

Alle virksomheder, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår mv. for området, også selvom virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten.

Elevens løn og arbejdstid

Elevens arbejdstid og løn følger som minimum overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde. Virksomheden skal betale løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold. Virksomheden kan dog modtage refusion fra AUB for disse perioder.

Enhver virksomhed skal i øverigt overholde lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Virksomheden og eleven kan kontakte organisationerne i de overenskomstbærende parter for nærmere vejledning.

Hvad med ferie?

Ferieloven gælder også for elever, dvs. elever har også ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie samt ferietillæg.

Ferielovens §9 indeholder desuden en særlig regel for elever for den første tid, indtil de optjener ferie efter de almindelige regler. Eleven har nemlig ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferie, efter at ansættelsesforholdet er begyndt, selvom eleven ikke har optjent ferie efter de almindelige regler. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Selvom uddannelsesaftalen ikke løber et helt ferieår, er eleven alligevel omfattet af reglen.

Hvis ansættelsesforholdet er begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage allerede i dette ferieår, selvom det ikke er et ”helt” ferieår.

Hvis ansættelsesforholdet er begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

For elever, der arbejder i turnus og mere end 5 dag om ugen, er udgangspunktet, at der optjenes 30 feriedage.

NB En ny ferieordning træder i kraft den 1. september 2020, hvor der indføres samtidighedsferie. Læs mere om den nye ferieordning på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Der er også i den nye ferieordning en særregel for elever med ret til betalt ferie i første og andet hele ferieafholdelsesperiode. Se nærmere § 42 i lov om ferie.  

Sygdom og barsel

For elever med en uddannelsesaftale, der samtidigt hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel, når de ikke strider mod erhvervsuddannelseslovens regler, og det samme gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.

Lønrefusion og andet tilskud

Når eleven er under skoleophold kan virksomheden modtage lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Dette sker ved at virksomheden modtager et orienteringsbrev fra AUB, når AUB har modtaget indberetningen fra skolen om, at virksomhedens elev har været i skole. Herefter bliver lønrefusionen og evt. befordring automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.

AUB yder endvidere tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgivere har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Skolen oplyser om tilskudsforholdene i det konkrete tilfælde.

Lønrefusionssatser