Detailhandelsuddannelsen

Eux betyder en meget praksisnær gymnasial kompetence

Eux er en erhvervsuddannelse med studiekompetence, der både giver eleverne mulighed for at arbejde som faglært og adgang til de videregående uddannelser på lige fod med de andre gymnasiale eksaminer. Elevernes uddannelsesforløb har dermed et dobbelt sigte.

Hør virksomheder fortælle om deres erfaringer med eux-elever 

Hvad kan eleverne

Eux-forløbet er et frivilligt tilvalg, som detailhandelselever vælger 1 år forud for hovedforløbet. For læresteder betyder det, at eux-eleverne allerede har bestået en gymnasial eksamen, inden de starter i oplæring i virksomheden. Eux-forløbet er målrettet merkantile fag og fagene er meget erhvervsrettede. Eux er med andre ord tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal blive dygtige til at omsætte teori til praksis.

OPLÆRINGEN Elevens oplæring og specialefag har samme omfang som alle andre detailhandelselever og med samme mulighed for at vælge de oplæringsmål og specialefag, der passer bedst til lærestedet og eleven. Læs mere om oplæring og specialefag. 

EUX FAG Eleven har forud for oplæringen gennemført et eux-år, hvor eleven som minimum har gennemført følgende fag, og flere af fagene kan eleven have afsluttet på et højere niveau:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Informatik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Erhvervsjura C eller 2. fremmedsprog C eller Innovation C

 Læs mere og sammenlign med andre gymnasiale eksamner. 

Hvilke videreuddannelsesmuligheder har eleverne 

Allerede når eleverne starter i oplæringen, har de et bevis med sig, som giver dem adgang til at søge optagelse på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Når de afslutter oplæringen hos jer og får deres uddannelsesbevis, får de samtidigt et eux-bevis, som giver dem en generel studiekompetence til at søge ind på alle videregående uddannelser - forudsat, at de - lige som alle andre med en gymnasial eksamen - opfylder eventuelle specifikke adgangskrav.

Få overblik på Uddannelsesguiden over hvilke videregående uddannelser beviset for eux giver adgang til.