Uddannelsesaftalen

Udfyldes, underskrives, sendes til skolen!

Uddannelsesaftaler skal indgås på en særlig aftaleformular, der kan hentes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor det også er muligt at underskrive den digitalt. Skolerne kan også kontaktes.

Uddannelsesaftalen skal være oprettet og underskrevet af både virksomhed og elev, før aftaleperioden begynder. Hvis eleven er under 18 år, skal indehaver(-ne) af forældremyndigheden også underskrive.

Hvis man ikke vælger at udfylde og underskrive digitalt, skal aftalen sendes til skolen, der påtegner og registrerer den. Det er vigtigt, at aftalen indsendes så hurtigt som muligt, så skolen kan begynde at planlægge de skoleophold, som eleven skal følge under uddannelsesaftalen.

Skolen vejleder desuden om udbud af valgfrie specialefag, og hvordan skoleperioderne tilrettelægges bedst for eleven og oplæringsvirksomheden. Under menupunktet Erhvervsuddannelser er der i forbindelse med beskrivelse af de enkelte specialer medtaget en oversigt over alle fag på specialet.

Der findes forskellige varianter af uddannelsesaftaler afhængigt af, om eleven allerede har gennemført sit grundforløb, når aftalen starter:

  • Almindelige uddannelsesaftale
  • Ny mesterlære
  • Kort uddannelsesaftale
  • Kombinationsaftale
  • Restaftale