Typer af uddannelsesaftaler

En almindelig uddannelsesaftale

Alle erhvervsuddannelser er opdelt i et indledende grundforløb på skole og et efterfølgende hovedforløb, der består af oplæring og indlagte skoleperioder. En almindelig uddannelsesaftale omfatter enten hele erhvervsuddannelsen eller kun hovedforløbet:

  • Skoleindgangsvejen
  • Oplæringsindgangsvejen

Skoleindgangsvejen

Virksomhed og elev kan vente med at indgå en uddannelsesaftale, indtil eleven har gennemført grundforløbet, så aftalen kun omfatter hovedforløbet. Eleven kan normalt få SU under grundforløbet.

Oplæringsindgangsvejen

Virksomheden og elev kan indgå en uddannelsesaftale, der omfatter både grund- og hovedforløb. Eleven får så løn under både grundforløbet og hele hovedforløbet.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er den mest praksisrettede måde at gennemføre en erhvervsuddannelse på, og betyder, at virksomhed og elev indgår en uddannelsesaftale, der omfatter både grund- og hovedforløb. Men i stedet for, at eleven går på skole under hele grundforløbet, kan grundforløbet eller dele af grundforløbet konverteres til praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning. Eleven får det samme uddannelsesbevis som andre elever og skal derfor nå de samme mål. Ny mesterlære benyttes ofte til elever, der er gode til at tilegne sig viden og kompetencer gennem praktisk oplæring, eller til elever, der kun mangler at gennemføre en mindre del af grundforløbet. Der er forskellige modeller for, hvordan ny mesterlære kan gennemføres, og det aftales for hver enkelt elev og virksomhed med skolen. Derfor skal skolen involveres fra starten, når en virksomhed og elev vil indgå en uddannelsesaftale om ny mesterlære.

Kort uddannelsesaftale

Normalt skal en uddannelsesaftale omfatte hele den del af uddannelsen, som eleven mangler, men det er muligt at indgå korte uddannelsesaftaler for en mindre del af uddannelsen. En kort uddannelsesaftale skal dog indeholde mindst en del af en oplæringsperiode og ét skoleophold i hovedforløbet. Samme virksomhed og elev kan som udgangspunkt kun indgå 1 kort aftaler, men kan altid ændre aftalen til at omfatte resten af uddannelsen. Der er en ny prøvetid på 3 måneder, hver gang eleven starter i en ny virksomhed. Hvis eleven efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke begynder en ny aftale, har eleven ret til optagelse i skoleoplæring, hvis den valgte uddannelse udbydes med skoleoplæring, og hvis eleven opfylder reglerne (EMMA). Hvis man ansætter en elev, der allerede er optaget i skoleoplæring i en kort aftale, vil denne aftale alene kunne omfatte en oplæringsperiode mellem to skoleophold, og denne form for aftaler kaldes delaftaler. Kontakt en skole om mulighederne for skoleoplæring.

Kombinationsaftale

To eller flere virksomheder har med en kombinationsaftale mulighed for at indgå uddannelsesaftale med en elev, så aftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og skoleopholdene. Det er et krav, at alle uddannelsesaftaler skal være på plads og dække uddannelsesforløbet inden den første aftaleperiode begynder. Det er stadig kun de første 3 måneder, der er prøvetid, selvom der er flere virksomheder og aftaler. Virksomhederne behøver ikke at være godkendt til oplæring i hele oplæringen, men kan nøjes med en delgodkendelse.