Nyheder

Grundforløbene til detailhandels- og handelsuddannelsen er fremover identiske, og dermed bliver det muligt for f.eks. en elev fra GF2 Detail at starte i en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering.

Det bliver nu muligt at udvide oplæringen inden for detailhandelsuddannelsen med et ekstra trin til Retail manager. Retail manager bygger oven på de tre hidtidige specialer salgsassistent, digital handel og convenience.

Elever med bevis for EUX 1. del har fremover fuld standardmerit i forhold til at skifte til de andre merkantile uddannelsers hovedforløb. Eleverne kan derfor indgå uddannelsesaftale inden for alle merkantile uddannelser uden supplering af grundforløbet, hvis de skifter uddannelse.


Fra og med den 1. august kan en elev, der har bevis for EUX 1. del, skifte mellem de merkantile uddannelser, uden eleven skal optages på grundforløbet på den uddannelse, som eleven skifter til.

Det er håbet, at dette kan være med til at lette de merkantile EUX-elevers overgang til hovedforløb og fjerne en mulig barriere, så flere EUX-elever fortsætter på hovedforløbene.

Denne skiftekompetence gælder kun for elever med bevis for EUX 1. del, mens elever med bevis for GF2 fortsat skal supplere, hvis de skifter uddannelse. Se dog nyheden om de nye identiske grundforløb for detailhandels- og handelsuddannelsen, som gør det muligt at skifte uden supplering mellem de to uddannelser.

Grundforløb til studenter afkortes til 5 uger fra de nuværende 10 uger, og indholdet i grundforløbene består fremover af 2 grundfag samt det uddannelsesspecifikke fag.

Elever med hhx baggrund skal ikke længere gennemføre et grundforløb, før de starter på hovedforløbet. Det nuværende grundforløb på 5 uger bortfalder, og elever med hhx-baggrund har igen fuld standardmerit for grundforløbet.

Undervisningsministeriet har udstedt nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser, som alle træder i kraft den 1. august 2019.

Undervisningsministeriet offentliggjorde tidligere i dage trivselsmålingerne for 2018. Tallene afslører, at de merkantile virksomheder og elever er de mest tilfredse. 

I denne uge er der på BC Syd samlet 32 elever fra advokatbranchen. Efter nogle lidt magre år er der nu igen efterspørgsel efter advokatsekretær-elever, og i disse uger står på det på undervisning i blandt andet dødsboskifte.  

Marts måned er opgjort, og der er stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på de tre store merkantile uddannelser.

Uddannelsesnævnet søger en engageret konsulent til opsøgende indsats for medarbejdere og virksomheder om relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder.